Bioflygbränsle, återbruk, bolag

Kommunstyrelsens arbetutskott behandlade på sitt sammanträde idag sammanlagt elva ärenden, bland annat ansvaret för återvinningsmarknaden och flygbränsleproduktion i Luleå. 

Storskalig produktion av bioflygbränsle

Flera aktörer i Luleå och Piteå samarbetar med målet att skapa förutsättningar för etablering av storskalig kommersiell produktion av bioflygbränsle i norra Sverige före 2023. Arbetsutskottet avsatte 150 000 kronor från medel näringslivsbefrämjande åtgärder till projektet som närmast ska ta fram en strategi- och varumärkesplattform.

Det är Luleå tekniska universitet (LTU), Luleå kommun, Piteå kommun, Luleå Energi, Sparbanken Nord och Piteå Science som samarbeta i projektet. LTU har utvecklat en lösning som innebär att dagens fossila flygbränsle för inrikesflyg inom en snar framtid kan bytas ut mot bioflygbränsle producerat av rester från svensk skogsråvara.

Återbruket flyttar till Risslan

Arbetsutskottet ställde sig bakom ärendet om att ansvaret för kommunens återbruksverksamhet övergår till Lumire från och med årsskiftet 2020/2021. Det kommunala renhållningsbolaget Lumire föreslås även projektera, förbereda och bygga den nya återbruksanläggningen som ska ersätta dagens återvinningsmarknad på Kronan.

Sedan tidigare är det bestämt att kommunens återvinningsmarknad på Kronan ska flytta till kvarteret Risslan där Luleås nya brandstation byggs för räddningstjänst, SOS Alarm och regionens ambulanser.

Förslaget till beslut i kommunfullmäktige innebär även att Lumire ska dimensionera, bemanna och ansvara för kommunens återbruksverksamhet.

Det är kommunens arbetsmarknadsförvaltning som har skött driften för återvinningen på Kronan sedan 1990-talet. Ärendet ska upp i kommunfullmäktige.

Motion om kommunalt bostadsbolag

Arbetsutskottet behandlade en motion från Rättvisepartiet Socialisterna om kommunalt bostadsbyggande och ett kommunalt bostadsbolag. Lulebo har yttrat sig i frågan. Kommunjuristen reser stora frågetecken om det är möjligt för kommunen att bilda ett byggbolag. Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Utredning om parkeringsbolag

Kommundirektören och Luleå Kommunföretag får i uppdrag att klargöra förutsättningar för bildande av ett helägt kommunalt bolag samt att ta fram ett förslag om upplägg för framtida parkeringsfriköp. Det ska kommunstyrelsen besluta om.

Luleå Kommunföretag har sedan tidigare, på uppdrag av kommunstyrelsen, utrett förutsättningar för ett kommunalt parkeringsbolag som ska tillhandahålla näringsfastigheter samt att bygga och driva parkeringsinfrastruktur som aktivt bidrar till stadsutvecklingen.

Nytt näringslivsbolag

Kommunfullmäktige föreslås besluta om att de delägda bolagen Visit Luleå och Luleå Näringsliv uppgår i ett nytt bolag Luleå Business Region. I beslutet ingår även att kommunen avyttrar sina aktier i respektive bolag.

Fullmäktige har tidigare beslutat att avveckla sitt delägarskap i de delägda bolagen Visit Luleå AB och Luleå Näringsliv AB. Bolagen har med framgång arbetat med att utveckla Luleås näringsliv, detta arbete kommer Luleå Business Region fortsätta med.

Kontaktpersoner:

Niklas Nordström (S), kommunstyrelsens ordförande, 070 497 3662

Lenita Ericson (S), kommunstyrelsens vice ordförande, 072 725 1024