Ärenden inför kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på sitt kommande sammanträde sammanlagt elva ärenden. Bland annat att återvinningen på Kronan ska byta huvudman.

Återbruket flyttar till Risslan

Kommunfullmäktige föreslås besluta om att ansvaret för kommunens återbruksverksamhet övergår till Lumire från och med årsskiftet 2020/2021. Det kommunala renhållningsbolaget Lumire föreslås även projektera, förbereda och bygga den nya återbruksanläggningen som ska ersätta dagens återvinningsmarknad på Kronan.

Sedan tidigare är det bestämt att kommunens återvinningsmarknad på Kronan ska flytta till kvarteret Risslan där Luleås nya brandstation byggs för räddningstjänst, SOS Alarm och regionens ambulanser.

Återbruk är en viktig del i återvinningsprocessen där återvunnet material tillvaratas och återanvänds. Det är kommunens arbetsmarknadsförvaltning som har skött driften för återvinningen på Kronan sedan 1990-talet.

Storskalig produktion av bioflygbränsle

Flera aktörer i Luleå och Piteå samarbetar med målet att skapa förutsättningar för etablering av storskalig kommersiell produktion av bioflygbränsle i norra Sverige före 2023. Arbetsutskottet föreslås avsätta 150 000 kronor från medel näringslivsbefrämjande åtgärder till projektet som närmast ska ta fram en strategi- och varumärkesplattform.

Det är Luleå tekniska universitet (LTU), Luleå kommun, Piteå kommun, Luleå Energi, Sparbanken Nord och Piteå Science som samarbeta i projektet. LTU har utvecklat en lösning som innebär att dagens fossila flygbränsle för inrikesflyg inom en snar framtid kan bytas ut mot bioflygbränsle producerat av rester från svensk skogsråvara.

Utredning om parkeringsbolag

Kommundirektören och Luleå Kommunföretag föreslås få i uppdrag att klargöra förutsättningar för bildande av ett helägt kommunalt bolag samt att ta fram ett förslag om upplägg för framtida parkeringsfriköp.

Luleå Kommunföretag har sedan tidigare, på uppdrag av kommunstyrelsen, utrett förutsättningar för ett kommunalt parkeringsbolag som ska tillhandahålla näringsfastigheter samt att bygga och driva parkeringsinfrastruktur som aktivt bidrar till stadsutvecklingen.

En konsultrapport visade att mark- och gatuparkering har en mycket bra beläggning, men det finns stor potential att öka utnyttjandegraden i parkeringshusen. En slutsats är att kommunen borde kombinera den gällande parkeringsnormen med en ny modell för parkeringsfriköp för att underlätta vid förtätning i centrum. Utredarens bedömning är att det finns goda ekonomiska förutsättningar för att etablera ett parkeringsbolag med den parkeringskapaciteten som kommunen har idag.

Kommunen har som mål att förtäta i centrum för att kunna erbjuda attraktiva fastigheter för fortsatta näringslivsetableringar.

Nytt näringslivsbolag

Kommunfullmäktige föreslås besluta om att de delägda bolagen Visit Luleå och Luleå Näringsliv uppgår i ett nytt bolag Luleå Business Arena. I beslutet ingår även att kommunen avyttrar sina aktier i respektive bolag.

Fullmäktige har tidigare beslutat att avveckla sitt delägarskap i de delägda bolagen Visit Luleå AB och Luleå Näringsliv AB. Bolagen har med framgång arbetat med att utveckla Luleås näringsliv, detta arbete kommer Luleå Business Arena fortsätta med.

Bland övriga ärenden:

· Avslag föreslås på en motion från Rättvisepartiet Socialisterna om kommunalt bostadsbyggande och ett kommunalt bostadsbolag. Lulebo har yttrat sig i frågan.

Se föredragningslista

Kontaktpersoner:

Niklas Nordström (S), kommunstyrelsens ordförande, 070 497 3662

Lenita Ericson (S), kommunstyrelsens vice ordförande, 072 725 1024