Ärenden till stadsbyggnadnämndens arbetsutskott

Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott behandlar den 5 juni nio ärenden. Däribland projektbudget för gatu- och parkarbeten samt namnsättningar.

Gatu- och parkarbeten för ca 27,5 miljoner

Stadsbyggnadsförvaltningen förslår att arbetsutskottet godkänner projektbudget för gatu- och parkarbeten på 27 650 000 kronor samt beviljar igångsättningstillstånd.

Större projekt är bland annat upprustning av gator och vägar till en kostnad av ca 11 miljoner. T ex ska ny beläggning läggas på Övägen, Parkvägen samt Storgatan - Smedjegatan.

Gång- och cykelvägar rustas och byggs till en kostnad av ca 5 miljoner. Porsöns huvudcykelstråk, Kronbacksvägen, samt anslutningsvägar till Stadsöns huvudcykelstråk är några exempel.

Övriga projekt är bland annat belysning, nya trädplanteringar och parkbänkar samt renovering av bullerplank.

Namnsättningar

Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta om tre namnsättningar.

  • Universitetsheden föreslås som namn för fältet mellan Universitetsleden och Björkskataleden.
  • Västra Strandparken föreslås parken ned mot älven mellan Repslagargatan och Stationsgatan heta.
  • Svartholmskajen föreslås bli namnet för promenadstråket vid Kuststad.

Se alla ärenden

Kontakt:
Helén Wiklund Wårell, stadsbyggnadschef, 070-386 56 08
Anja Johansson, stadsbyggnadsnämndens ordförande, 072-229 85 99