Ärenden inför kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på sitt kommande sammanträde den 3 juni sammanlagt åtta ärenden, bland annat ett förslag om en folkomröstning.

Folkomröstning ska prövas i fullmäktige

Kommunstaben föreslår att kommunfullmäktige tar ställning till huruvida en folkomröstning ska genomföras i kommunen. Det förutsätter att namninsamlingen från folkinitiativet når de dryga 6 000 underskrifter (motsvarar tio procent av kommunens röstberättigade) som krävs för ett folkinitiativ.

Socialdemokraternas fullmäktigegrupp i Luleå har tagit initiativ till att föreslå kommunfullmäktige att ta ställning om folkomröstning ska genomföras. Om det blir ett ja så föreslås fullmäktiges presidium får i uppdrag att identifiera vilken fråga som ska ställas till medborgarna.

Ett folkinitiativ har startat en namninsamling under rubriken ”Nej till centralisering och stora enheter – Ja till en ny utvecklingsplan för skolan”. Barn- och utbildningsnämnden beslutade om effektiviseringar i skolan med 26 miljoner kronor, vilket bland annat resulterade i att tre förskolor och tre grundskolor stängs.

En folkomröstning kostar liksom ett allmänt val tre miljoner kronor (1,5 mkr kommunbidrag, 1,5 mkr i statsbidrag).

Delårsrapporten och omjusteringar

Arbetsutskottet behandlar kommunens förenklade delårsrapport och förslag på ett antal omjusteringar i kommunbidraget. Bland annat ska nämnderna få 64 miljoner kronor mer för 2019 års löneökningar (29 mkr till barn- och utbildningsförvaltningen, 26 mkr socialförvaltningen).

Trygghetsskapande åtgärder förstärks med sammanlagt 3,1 miljoner kronor. Detta efter ett yrkande från Moderaterna när kommunfullmäktige beslutade om strategisk plan och budget i november. Bland annat går pengarna till ordningsvakter i bussar, överfallslarm, klottersanering, belysning och Porsö centrum.

Delårsrapporten följer upp kommunens uppsatta mål och ekonomi och prognosticerar ett positivt resultat på 69 miljoner kronor vilket ligger i nivå med budget.

Av de nio fastställda mål bedöms fem vara uppfyllda, t ex att öka jämställdheten i fördelningen av resurser. Befolkningsmålet att Luleå växer med 850 invånare under 2019 kommer inte att nås.

Även överskottsmålet (ett positivt resultat som uppgår till två procent av skatter och statsbidrag) kommer vara svårt att nå under året. Kommundirektören föreslås få i uppdrag att redovisa åtgärder i syfte att uppnå målen i strategisk plan- och budget.

Detaljplanuppdrag för Kallax företagsstad

Arbetsutskottet föreslås ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en ändrad detaljplan för en fastighet i Kallax företagsstad. Fastighetsägaren har ansökt om ändrad detaljplan och utökad fastighet för att utvidga verksamheten med 15 nya arbetstillfällen i ett första skede.

Arbetsutskottet beslutade i mars att lämna ett positivt planbesked, detta mot kommunstabens förslag på negativt besked som motiverades med mycket höga naturvärden i området.

Medel till kvalitetskommun

Kommunstyrelsen föreslås besluta om att 300 000 kronor avsätts för att fullfölja nomineringen till Sveriges Kvalitetskommun. Luleå kommun nominerades till utmärkelsen Sveriges Kvalitetskommun 2019. Det är Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Kvalitetsmässa, SACO och Vision som delar ut utmärkelsen till den kommun som har lyckats bäst med att utveckla och förbättra demokrati, verksamheter, arbetsmiljö och samhällsbyggande.

I kostnaden på 300 000 kronor ingår bl. a resor, boende, entré, representation. Medlen föreslås tas från anslaget för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter.

Se alla ärenden

Kontaktperson:

Lenita Ericson (S), kommunstyrelsens vice ordförande, 072 725 10 24