400-årsjubileum, detaljplaner, kommunala råden

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade på sitt sammanträde den 20 maj sammanlagt 18 ärenden, bland annat två detaljplaner och arbetsordningar till de nya råden.

Gemensamt 400 år-firande

En gemensam kommitté ska formera firandet av Luleås och Piteås 400-årsjubileer. Både Luleå och Piteå grundades år 1621 vilket uppmärksammas om två år med olika aktiviteter. För Luleås räkning utses Niklas Nordström (S), kommunstyrelsens ordförande och Emmeli Nybom (S), kultur- och fritidsnämndens ordförande som ersättare till representanter i kommittén.

Även Göteborg, Sundsvall, Borås grundades för 400 år sedan. Luleå och Piteå kommun kommer därför även samarbeta med de städerna som fyller 400 år. Sedan tidigare finns ett forskningsprojekt vid Luleå tekniska universitet som ska belysa Luleås 400-åriga historia.

Detaljplaner för bostäder och verksamheter

Arbetsutskottet uppdrog stadsbyggnadsnämnden att upprätta en ändrad detaljplan för del av Bävern 1. I och med att brandstationen flyttar till nya lokaler i Porsödalen kommer en av stadens mest attraktiva tomter bli tillgänglig för exploatering. Ärendet återremitterades vid förra sammanträdet eftersom förstudiens status i detaljplanarbetet skulle förtydligas. Förstudien som kommunen har tagit fram ska användas som ett underlag för det fortsatta arbetet med detaljplanen. I sammanfattningen och beskrivningen av ärendet har texten som beskriver förstudiens syfte och innehåll förtydligats. Förstudien föreslår hur kvarteret Bävern och Norra hamn ska utvecklas.

För att möta upp efterfrågan från näringslivet på nya verksamheter på Storheden har en ny detaljplan tagits fram som kommunfullmäktige föreslås besluta om. Planområdet är på nio hektar och ligger norr om Ektjärnsvägen. Enligt detaljplan kan ytkrävande verksamheter som service, lager, tillverkning eller försäljning etableras på Ektjärns verksamhetsområde.

Arbetsordning för de kommunala råden

Kommunstyrelsen ska besluta om arbetsordningen för de fyra kommunala råden som bildas efter en nyordning. Framöver fångar ett invandrar-, pensionärs-, landsbygds- och tillgänglighetsråd frågor som rör utrikesfödda, pensionärer, boende på landsbygd respektive personer med funktionsvariation. Enligt arbetsordningen har råden som syfte att främja dialog och tillföra kommunen intresseorganisationens perspektiv. Uppdraget är att vara remissinstans i ärenden av strategisk betydelse för respektive målgrupp.

Kontaktpersoner:

Niklas Nordström (S), kommunstyrelsens ordförande, 070 497 36 62

Lenita Ericson (S), kommunstyrelsens vice ordförande, 072 725 10 24