Ärenden till stadsbyggnadsnämndens sammanträde

Stadsbyggnadsnämnden behandlar den 23 maj nio ärenden, däribland yttrande till kommunrevisionen samt namnsättning av park i Kyrkbyn.

Svar till kommunrevisionen

Stadsbyggnadsnämnden föreslås godkänna förvaltningens förslag till yttrande över kommunrevisionens årliga granskning. Revisionen anser att stadsbyggnadsnämnden behöver fortsätta sitt korruptionsförebyggande arbete samt att investeringsprocessen bör ses över.

Korruptionsförebyggande åtgärder har genomförts eller pågår på förvaltningen. Bland annat har en översyn av representationsregler gjorts och chefer har utbildats, en obligatorisk utbildning för fakturakontrollanter har genomförts. Dessutom deltar förvaltningen i ett rikstäckande korruptionsnätverk inom offentlig sektor där frågor kring korruption behandlas. Kommunen jobbar också övergripande med förebyggande åtgärder.

En ny process för investering- och exploatering har tagits fram i och med att kommunfullmäktiga i mars beslutade att budgeten för skattefinansierade investeringar inte får överstiga 400 miljoner kronor. Den nya processen som kommer att användas fullt ut inför planperioden 2020–2022 innebär bland annat att nämnderna beslutar om sina egna investeringar och att investeringsutrymmet sänkts.

Namnsättning av park i Kyrkbyn

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att parken i Kyrkbyn ska heta Framlänningsparken. Motivet till namnet är att personer som kom från södra sidan av Lule älv kallades för "Framlänningarna" och hade sina stugor inom detta område.

Se alla ärenden

Kontakt:
Helén Wiklund Wårell, stadsbyggnadschef, 070-386 56 08
Anja Johansson, stadsbyggnadsnämndens ordförande, 072-229 85 99