IVO-beslut utan ytterligare åtgärder för kommunen

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar två ärenden utan att vidta ytterligare åtgärder för kommunen. – Vi har tagit åt oss av den allvarliga kritik vi tidigare fått och satt in flera olika åtgärder för att komma tillrätta med bristerna, säger Raimo Roininen, verksamhetschef Individ och familjeomsorg.

Det ena ärendet gäller brister i handläggning av ärenden och insatser till personer med missbruk. Bland annat brister inom egenkontroll, ledning- och styrning, klagomåls- och synpunktshantering samt att ansökningar om bistånd inte alltid utretts och att beslut avseende ansökningar inte alltid fattats.

Det andra ärendet gäller brister i handläggning av ärenden som berör barn och unga inom socialtjänstens verksamhet, bland annat när det gäller omedelbara skyddsbedömningar, utredningstider, dokumentation, otillräcklig egenkontroll och att klagomåls- och avvikelsehantering samt förbättringsarbete inte sker systematiskt.

IVO vidtar inga ytterligare åtgärder i båda dessa ärenden eftersom socialnämnden uppmärksammat bristerna i samband med tillsynen och utifrån det vidtagit åtgärder.

Kontakt: Raimo Roininen, verksamhetschef, 0920-45 55 79