Kostnadsutjämning, återremiss, bredband

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag sammanlagt sju ärenden, bland annat kommunens remissvar om ett nytt kostnadsutjämningssystem för Sveriges kommuner.

Remissvar kostnadsutjämningen

De planerade förändringarna i kostnadsutjämningssystemet betyder att Luleå kommun förlorar sammanlagt 80 miljoner kronor. Det framgår av kommunens remissvar om förslaget för ett nytt kostnadsutjämningssystem mellan kommunerna.

Luleå blir efter förslaget nettobetalare i kostnadsutjämningssystemet med 4 716 kronor per invånare vilket är 1 023 kronor per invånare mer än dagens system. Kommunen är därmed landets tredje största nettobetalare efter Umeå och Solna.

Arbetsutskottet gav kommundirektören uppdraget att ta fram konsekvenser och förslag till åtgärder som kompenserar ett nytt kostnadsutjämningssystem.

Den statliga utredningen ”Lite mer lika” har undersökt hur systemet med kostnadsutjämningen som en del av den kommunalekonomiska utjämningen kan förändras för att skapa likvärdiga ekonomiska förhållanden för Sveriges 290 kommuner.

Återremiss detaljplaneuppdrag kvarteret Bävern

Arbetsutskottet återremitterade ärendet om en ändrad detaljplan för del av Bävern 1 till samhällsutvecklingskontoret. I och med att brandstationen flyttar till nya lokaler i Porsödalen kommer tomten bli tillgänglig för exploatering. Efter ett förslag från Lenita Ericson återremitterades ärendet med motiveringen att tydliggöra förstudiens status för planuppdraget.

Kommunen har tagit fram en förstudierapport för kvarteret Bävern och Norra hamn som ska ligga till grund för arbetet med detaljplanen.

Överlåtelse bredbandsnät och bredbandsstrategi

Kommunstyrelsen ska besluta om att överlåta kommunens fibernät i vissa byar till Lunet AB för en ersättning på 7,9 miljoner kronor. Lunet som ägs till lika delar av Luleå Energi och Lulebo har kommunens uppdrag att tillhandahålla infrastruktur för bredband varför kommunstaben nu föreslår att näten avyttras. Det berör fibernäten i Klöverträsk, Avan/Stenudden, Sundom, Brändön, Örarna/Örnabben och Smedsbyn. Där är totalt 514 fastigheter anslutna. Lunets bredbandsnät är ett öppet stadsnät som är tillgängligt för alla och kan användas av marknadens alla aktörer.

Ett annat ärende som gäller kommunens nya bredbandsstrategi behandlades inte på arbetsutskottet, utan går senare till kommunstyrelsen. Strategin går ut på att stadsbyggnadsnämnden ska stödja Lunet i utbyggnaden av bredband i de återstående glesbebyggda områdena.

Bredbandsutbyggnad inom kommunen har pågått under 20 års tid. Från 2017 har utöver Lunet även Telia och IP Only varit verksamma. När de tre företagen har genomfört pågående och planerade utbyggnader fram till 2020 kommer 98 procent av Luleåborna ha tillgång till bredbandsfiber.

De återstående två procenten utgörs av glest liggande fastigheter och skärgården. För dessa områden ska även Lunet med stöd av kommunen vara drivande till att boende får tillgång till bredband i den form som är möjlig.

Kontaktpersoner:

Niklas Nordström (S), kommunstyrelsens ordförande, 070 497 36 62

Lenita Ericson (S), kommunstyrelsens vice ordförande, 072 725 10 24