Ärenden inför kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på sitt kommande sammanträde sju ärenden bland annat kommunens remissvar om ett nytt kostnadsutjämningssystem för Sveriges kommuner.

Remissvar kostnadsutjämningen

De planerade förändringarna i kostnadsutjämningssystemet betyder att Luleå kommun förlorar sammanlagt 80 miljoner kronor. Det framgår av kommunens remissvar om förslaget för ett nytt kostnadsutjämningssystem mellan kommunerna.

– Tyvärr riskerar Luleå att bli en stor förlorare. Kommunen bidrar redan idag med cirka 4000 kronor per invånare och nu ska vi betala ytterligare 1000kronor per invånare till kostnadsutjämningen. Det blir cirka 80 miljoner ytterligare som vi i så fall måste få fram med effektiviseringar och besparingar, förklarar kommunstyrelsens ordförande Niklas Nordström.

Luleå blir efter förslaget nettobetalare i kostnadsutjämningssystemet med 4 716 kronor per invånare vilket är 1 023 kronor per invånare mer än dagens system. Kommunen är därmed landets tredje största nettobetalare efter Umeå och Solna. Luleå kommuns synpunkter på utredningen kan sammanfattas som följande:

  • effekterna för Luleå är orimliga
  • införandeperioden är för kort
  • ett tak om maximalt 700 kr/invånare bör införas för en enskild kommun
  • systemet fortsätter att vara komplicerat, förslaget förenklar inte utjämningen
  • legitimiteten minskar, många kommuner blir bidragstagare, färre blir bidragsgivare.

Den statliga utredningen ”Lite mer lika” har undersökt hur systemet med kostnadsutjämningen som en del av den kommunalekonomiska utjämningen kan förändras för att skapa likvärdiga ekonomiska förhållanden för Sveriges 290 kommuner.

Detaljplaneuppdrag kvarteret Bävern

Arbetsutskottet föreslås att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en ändrad detaljplan för del av Bävern 1. I och med att brandstationen flyttar till nya lokaler i Porsödalen kommer en av stadens mest attraktiva tomter bli tillgänglig för exploatering.

Kommunen har tagit fram en förstudierapport för kvarteret Bävern och Norra hamn som ska ligga till grund för arbetet med detaljplanen. Enligt rapporten ska ny bebyggelse utmana den befintliga arkitekturen som är typisk för Luleå, lämplig byggnadshöjd föreslås vara mellan tre och sex våningar med enstaka hus upp till 15 våningar. Trekanten ska utvecklas till en så kallad Shared space, en plats för möten och rörelse, samt att nya parkeringsanläggningar ska byggas.

Detaljplanarbete inleds under tredje kvartalet 2019 och beräknas vara klar om två år.

Kontaktpersoner:

Niklas Nordström (S), kommunstyrelsens ordförande, 070 497 36 62

Lenita Ericson (S), kommunstyrelsens vice ordförande, 072 725 10 24