Försäljningar av kommunala fastigheter, plan för samhällsstörningar, motion

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade på sitt sammanträde idag sammanlagt elva ärenden, bland annat försäljningar av kommunala fastigheter.

Försäljningar i Niemisel, Vitå, Brändön

Kommunstyrelsen föreslås besluta om att sälja en centralt belägen bostadsfastighet i Niemisel med fyra lägenheter. För fastigheten finns en gällande detaljplan.

En fastighet i Vitå med två bostadshus och två lägenheter vardera vid Öberget föreslås säljas så snart rättigheterna till kommunala VA-ledningar säkerställts.

I Brändön föreslås en centralt belägen fastighet med två bostadshus och sex lägenheter säljas. Förslaget är att en lämplig tomt avstyckas för de befintliga bostadshusen inför försäljningen och att övrig mark, en areal på nästan 20 000 kvm, kvarstår i kommunens ägo.

I alla tre fall föreslås kommunen kvarstå som hyresgäst för socialförvaltningens behov av övergångskontrakt. Fördelen med försäljningen bedöms vara en effektivare fastighetsförvaltning samtidigt som kommunen möjliggör för lokala förvaltare att förvärva fastigheterna.

Ny plan för samhällsstörningar

Kommunstyrelsen ska fastställa den nya planen för hantering av samhällsstörningar som beskriver hur kommunens krisledning är organiserad för att kunna leda och samordna störningar. Kommunens krisorganisation har beredskapsfunktioner som tjänsteperson i beredskap och kommunikatör i beredskap som stöttar verksamheterna vid samhällsstörningar med samordning och kommunikation innan krisledningen är i gång.

Samhällsstörningar används som ett samlingsbegrepp för olyckor, kris och krig, alltså händelser som hotar eller skadar det som ska skyddas i samhället. Tidigare har arbetsutskottet behandlat det nya programmet för krisberedskap och civilt försvar.

Motion om bilpooler

Rättvisepartiet Socialisterna har lämnat in en motion om att kommunen startar en bilpool tillgänglig för allmänheten med en fordonsflotta av miljöbilar, till exempel biogas-, hybrid- eller elbilar. Kommunen ser positivt på att bilpooler startas för att bidra till ett mer hållbart resande och minskad klimatpåverkan. På exploatörerna i Kronandalen har kommunen bland annat ställt krav på att anlägga bilpooler för sina fastigheter. Förslaget till beslut är att följa utvecklingen och eventuellt utreda konsekvenserna av en gemensam bilpool, och med hänvisning till det avslå motionen.

Kontaktpersoner:

Niklas Nordström (S), kommunstyrelsens ordförande, 070 497 36 62

Lenita Ericson (S), kommunstyrelsens vice ordförande, 072 725 10 24