Ärenden till stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott 11 april

Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott behandlar den 11 april 11 ärenden, däribland detaljplaner för Storheden och Porsön samt flödesmätare på huvudvattenledningsnät.

Detaljplan för Porsön

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att stadsbyggnadsnämnden antar detaljplan för Porsön, Porsögårdarna. Heimstaden AB har som ny ägare av Porsögårdarna ansökt om ändrad detaljplan för att möjliggöra att fler bostäder kan byggas inom och i anslut­ning till fastigheten.

Syftet med detaljplanen är bland annat att ge förutsättningar för förtätning och nybyggnation av bostäder. Detaljplanen möjliggör flerbostadshus i varierande höjd mellan två till sex våningar, totalt ca 500 nya lägenheter, utöver de 300 som finns idag.

Detaljplan för Storheden, Ektjärns verksamhetsområde

Det är stor efterfrågan på mark för olika typer av verksamheter i Luleå och framförallt på Storheden. Stadsbyggnadsnämnden föreslås rekommendera kommunfullmäktige att anta detaljplan för del av Storheden, Ektjärns verksamhetsområde. Området är beläget strax norr om Ektjärnsvägen och nuvarande Storhedens industriområde. Syftet är att möjliggöra för en utökning av Storhedens verksamhetsområde.

Flödesmätare på huvudvattenledningsnät

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att flödesmätare installeras på huvudvattenledningsnätet, detta som ett led i förvaltningens arbete med att utöka digitaliseringen av verksamheten. Förslaget innebär effektivare möjlighet att övervaka flöden på huvudledningsnätet, ökad systematik av drift och felavhjälpning samt ökat stöd vid prognostisering av framtida utbyggnadsbehov. Arbetsutskottet föreslås godkänna projektbudget på 4 miljoner kronor samt bevilja igångsättningstillstånd.

Se alla ärenden

Kontakt:
Helén Wiklund Wårell, stadsbyggnadschef, 070-386 56 08
Anja Johansson, stadsbyggnadsnämndens ordförande, 072-229 85 99