Ärenden inför kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på sitt kommande sammanträde den 8 april sammanlagt elva ärenden, bland annat tre motioner.

Utomhusrinkar, hemtjänst, äldreboende

Kristdemokraterna lämnade in en motion om att nyttja utomhusrinkar året runt och använda en som innebandyplan utomhus under sommaren. Kultur- och fritidsförvaltningen har undersökt ärendet och kommit fram till att det möjligt att rusta en av kommunens sex utomhusrinkar med ett plastgolv för att kunna spela utomhus innebandy på. Detta beräknas kosta drygt 300 000 kronor och med hänvisning till att man behöver prioritera bort andra inköp föreslår kultur- och fritidsnämnden att motionen avslås.

En annan motion från Kristdemokraterna om förbättrad personalkontinuitet inom hemtjänsten föreslås avslås med hänvisning till att kommunen har en god personalkontinuitet gentemot brukare.

Externa utförare ska kunna bedriva äldreomsorgen i stadsdelen Kronandalen – det handlar en motion från KD, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet om som föreslås avslås. Motionärerna anför att äldre nekas plats på äldreboende på grund av platsbrist, att äldreboendena inte får höga betyg i nöjdhetsenkäter samt att kommunens egna verksamhet tjänar på att flera aktörer bedriver omsorgen. Socialförvaltningen har utrett förslaget och bedömer är att det inte finns skäl att låta en extern utförare bedriva äldreomsorg i stadsdelen Kronandalen.

Se föredragningslista

Kontaktpersoner:

Niklas Nordström (S), kommunstyrelsens ordförande, 070 497 36 62

Lenita Ericson (S), kommunstyrelsens vice ordförande, 072 725 10 24