Luleå gymnasieskola fortsätter sitt långsiktiga arbete för att alla elever ska gå i mål

I SKL:s rapport Öppna jämförelser redovisas hur många elever som tar examen – den så kallade genomströmningen. Luleå gymnasieskola är över genomsnittet i riket när det kommer till hur många elever som tar examen efter tre år och i genomsnittligt betygsvärde.

– I Luleå gymnasieskola arbetar vi strategiskt och långsiktigt för att alla elever ska klara utbildningen inom tre år. Jag är stolt över att det arbete som våra rektorer, lärare, elevhälsopersonal samt studie- och yrkesvägledare gör för varje elev. Vi är dock långt ifrån nöjda, och måste fortsätta vårt förbättringsarbete med sikte på att alla ska nå målen, säger gymnasiechef Eva Lindbäck.

Genomströmningen[1] visar en marginell minskning från 2017, från 71,6% till 71,2%. Luleå gymnasieskola ligger fortfarande bra till i jämförelse med riket i stort när det handlar om genomströmning. Genomsnittet för riket är 64,3 procent.

Det finns en positiv trend när det gäller elever som tar examen inom fyra år. Där ökar andelen från 73,6% 2017 till 78%, vilket är betydligt högre än riket, där snittet är 70,5%.

Betyg över rikssnittet

När det handlar om genomsnittligt betygsvärde presterar elever i Luleå gymnasieskola däremot så gott som förväntat och ligger över rikssnittet. Genomsnittligt betygsmedelvärde för Luleå gymnasieskola var våren 2018 14,5 (rikssnitt 14,3). Betygsvärdet gäller dock enbart de genomströmmade eleverna.

– De elever som slutför studierna i vår skola når överlag goda studieresultat. Vår stora utmaning är att se till att fler elever slutför sina studier, sammanfattar Eva Lindbäck.

Det är anledningen till att Luleå gymnasieskola fortsätter sitt långsiktiga arbete och fokuserar på att minska antalet avbrott via tidiga insatser vid frånvaro. Skolan satsar även på elevhälsofrämjande arbete genom en metodhandbok för mentorers samverkan med studie- och yrkesvägledning samt elevhälsans personal.

–Vår devis är att elever som mår bra kommer till skolan, och att den som deltar i undervisningen rimligen har större chans att klara studierna, förklarar Eva Lindbäck.

Tydligare rutiner vid övergång från grundskolan

En nyckelfaktor för att lyckas i sina studier är att elever får det stöd de behöver. Under förra läsåret arbetade grundskolan och gymnasieskolan tillsammans fram tydligare rutiner vid övergångar från grundskola till gymnasiet. Syftet är att tillse att ingen elev ”faller mellan stolarna”. Information om stöd och extra anpassningar måste följa med till nästa skolform. Arbetet för att fler elever ska nå ändra fram till en gymnasieexamen börjar i för- och grundskolan.

»Öppna jämförelser Gymnasieskolan(Kolada)länk till annan webbplats

Kontakt
Eva Lindbäck, Gymnasiechef, 0920 – 45 55 82

[1] Andelen elever av en startkull som tre år senare tar en examen eller får studiebevis om 2500 poäng. Detta oavsett program: Introduktionsprogram, yrkesprogram eller studieförberedande.