Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ärenden inför kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på sitt kommande sammanträde den 25 mars sammanlagt 19 ärenden, bland annat planerade fastighetsförsäljningar.

Två skolor ska säljas

Kommunen vill sälja en fastighet i Vallen som varit barnkoloni och på senare tid inrymt kommunens miljöskola. Kommunstaben föreslår att avstycka den bebyggda delen av den sju hektar stora tomten och erbjuda Sörfjärdens bygdeförening att förvärva den.

Om man inte kommer överens med bygdeföreningen är förslaget att sälja byggnaderna och tomten genom anbud eller budgivning. Större delen av omgivande naturmark ska vara kvar i kommunens ägo och vara tillgänglig för bad, fiske, grillplatser mm.

Även den före detta skolan i Niemisel ska säljas. Där föreslår kommunstaben att utannonsera fastigheten där de som är intresserade av att förvärva den får anmäla sitt intresse och redovisa sina idéer för fastighetens fortsatta utveckling. Byggnaden nyttjas idag som fristående förskola och fritids, mötesplats för PRO, samt ett gym. De som kan redovisa goda idéer som främjar bygden och utvecklingen lokalt ges möjlighet att förvärva fastigheten.

Nytt program för krisberedskap

Kommunen har tagit fram ett nytt program för krisberedskap och civilt försvar som kommunfullmäktige föreslås besluta om. Syftet är att beskriva hur kommunen ska bedriva sitt arbete med krisberedskap och civilt försvar under mandatperioden 2019–2022. Befintliga säkerhetspolicy och -strategi är inaktuella eftersom den nya inriktningen är att koppla ihop krisberedskap på nytt med civilt försvar (höjd beredskap).

2018 kom statliga Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Sveriges Kommuner och Landsting överens om hur kommunerna, länsstyrelserna och MSB ska samarbeta för att öka krisberedskap på lokal nivå.

Det nya programmet reglerar bland annat att kommunen ska:

  • ta fram risk- och sårbarhetsanalys som avser sitt geografiska område
  • ha en regelbundet utbildad och övad krisorganisation
  • utvärdera hanteringen av en inträffad kris
  • fastställa en ny plan för extraordinära händelser
  • etablera samverkansformer för kriser och höjd beredskap (civilt försvar).

Se föredragningslista

Kontaktpersoner:

Niklas Nordström (S), kommunstyrelsens ordförande, 070 497 36 62

Lenita Ericson (S), kommunstyrelsens vice ordförande, 072 725 10 24