Lokalkostnader, VA-drift, utvecklingsmål

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade på sitt sammanträde den 11 mars sammanlagt 23 ärenden, bland annat nya bolagsordningar som justerades efter att de behandlades på kommunfullmäktige. Styrelse och lekmannarevisorer utses av fullmäktige och anmäls på bolagsstämman: det är vad som ändrades i bolagsordningen för tio hel- eller delägda kommunala bolag.

Information om lokalbehov

Arbetsutskottet informerades om arbetet med att effektivisera kostnader för kommunens lokaler. Driftkostnader för lokalerna uppgår till 650 miljoner kronor per år. Enligt en analys som stadsbyggnadsförvaltingen har tagit fram skulle kostnaderna öka med 270 miljoner kronor årligen om kommunen skulle behålla alla lokaler som finns idag, vilket motsvarar en skatteökning med ca 1,50 kronor. För skolans lokaler innebär det en kostnadsökning med ca 150 miljoner kronor i driftkostnader per år. Kommunens fastigheter har en medelålder på 44 år och ett stort underhållsbehov.

Stadsbyggnadsförvaltningen tar nu fram både en övergripande fastighetsplan samt mer specifikt om lokalbehovet, underhåll och investeringsbehov för att kunna ge ett underbyggt underlag för framtida beslut.

Under 2019 förväntas fastighetsplanen vara klar för beslut i kommunfullmäktige.

VA-drift föreslås bolagiseras

Efter ett uppdrag från kommunstyrelsen har Luleå kommunföretag utvärderat drifts- och organisationsformer för vatten och avlopp. Utredningen föreslår nu att VA-infrastrukturen ska kvarstå i kommunal förvaltning. Kommundirektören och Luleå Kommunföretag uppdras klarlägga förutsättningar för överföring av VA-avdelningens drift- och underhållsverksamhet samt fordonsgasproduktionen till det kommunala bolaget Luleå Miljöresurs.

Luleå kommunföretag ges därför även i uppdrag att utreda möjligheter för ett kommunövergripande samarbete inom VA och renhållning.

Kommunens nio mål

Arbetsutskottet ställde sig bakom Luleå kommuns nio övergripande mål till år 2050 som kommunfullmäktige föreslås besluta om. De kommunala målen är knutna till den globala Agenda 2030. Staben ska även ta fram indikatorer för de övergripande målen så att utvecklingen kan följas.

Enligt de nio målen ska Luleås invånare ha arbete, en god hälsa och ett hållbart vardagsliv, bo i ett gott grannskap samt vara delaktiga i samhällsutvecklingen. Luleå ska vara ett nav för tillväxt och innovation, ingen påverkan på klimatet och kommunens naturvärden ska finnas kvar.

Bland övriga beslut:

  • 125 000 kronor anslås till föreningen Singing People together för projektet Världens kör som vill skapa en mötesplats för integration med körsång som verktyg.
  • Avslag till kulturföreningen Ebenesers ansökan om 240 000 kronor till projektet Välkommen till kulturcentrum Ebeneser! som ska rikta sig till nya Luleåbor och andra intresserade som inte har ett nätverk.

Kontaktpersoner:

Niklas Nordström (S) kommunstyrelsens ordförande, 070 497 36 62

Fredrik Thyselius, fastighetschef (för frågor gällande lokalkostnader), 072 507 65 23