Kommunstyrelsen ställde sig bakom budgetförslag för en hållbar ekonomi

Förslaget för en reviderad budget passerade kommunstyrelsen idag. Socialdemokraterna och Moderaterna yrkade i enlighet med kommunstabens förslag som innebär högre effektiviseringar och mindre investeringar. En justering gjordes där 2,5 miljoner kronor fördelas om.

– Besparingar motsvarande 1,7 miljoner kronor överförs från barn- och utbildningsnämnden till kommunstaben, samt 800 000 kronor från BUN till stadsbyggnadsnämnden. Det innebär ökade effektiviseringar på central administration samt att stadsbyggnadsnämnden kan avyttra fastigheter. Totalt minskar besparingskraven därmed med 2,5 miljoner kronor på BUN, förklarar kommunstyrelsens ordförande Niklas Nordström.

En budgetrevidering var nödvändig av olika skäl, bland annat:

· kraftiga obalanser i den tidigare beslutade budgeten motsvarande cirka 360 miljoner kronor

· ökade välfärdsbehov

· pensionsskulden till tidigare och nuvarande personal

· ett stort underhållsbehov i fastigheter och gator

· höga investeringskostnader och

· ett stort upplåningsbehov.

Överskott utan skattehöjningar

Målen med den reviderade budgeten är att den genererar ett årligt överskott med två procent av skatteintäkter och statsbidrag (100 miljoner kronor) senast 2022. Nettoinvesteringar ska uppgå till maximalt 400 miljoner kronor per år exklusive avgiftsfinansierade verksamheter (jämfört med 900 miljoner per år enligt gällande strategisk plan och budget 2019–2022).

För 2019–2021 görs dock undantag för två större projekt. Ny räddningsstation på kvarteret Risslan samt för ett nytt badhus på Hertsön. För 2019 innebär det en investeringsram om 474 mkr plus VA, totalt 730 mkr.

Alla verksamheter får ytterligare effektiviseringskrav, sammanlagt 269 miljoner kronor under planperioden 2019–2022.

Läs mer om kommunstabens förslag

Partierna yrkade olika

Under kommunstyrelsens sammanträde lämnades följande yrkanden:

Moderaterna yrkade på att bifalla Socialdemokraternas förslag men med ändringen att Hertsö badhus stryks från budgeten. Kommunstyrelsen biföll inte det förslaget, utan Hertsö badhus är kvar i förslag till reviderad budget.

Vänsterpartiet lämnade in ett eget förslag, där bland annat sparkraven på barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt arbetsmarknadsförvaltningen slopas samt att besparingarna inom kommunstaben görs genom minskade arvoden för de högst arvoderade politikerna, minskad representation och minskade anslag till strategiska utvecklingsinsatser. Förslaget bifölls inte.

Samma gäller för Sverigedemokraternas förslag att lägga ner arbetsmarknadsförvaltningen, att Komvux överförs till gymnasieskolan, Hertsö badhus läggs på is och besparingar inom barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden slopas.

Övriga partier lämnar egna budgetförslag till kommunfullmäktige den 25 mars.

Kontaktpersoner:

Niklas Nordström (S), kommunstyrelsens ordförande, 070 497 3662

Mikael Lekfalk, kommundirektör, 070 650 54 10