Ärenden till kommunstyrelsens arbetsutskott 11 mars 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på sitt kommande sammanträde den 11 mars sammanlagt 22 ärenden, bland annat nya bolagsordningar som justerades efter att de behandlades på kommunfullmäktige. Styrelse och lekmannarevisorer utses av fullmäktige och anmäls på bolagsstämman: det är vad som ändrades i bolagsordningen för tio hel- eller delägda kommunala bolag.

VA-drift föreslås bolagiseras

Efter ett uppdrag från kommunstyrelsen har Luleå kommunföretag utvärderat drifts- och organisationsformer för vatten och avlopp. Utredningen föreslår nu att VA-infrastrukturen ska kvarstå i kommunal förvaltning. Kommundirektören och Luleå Kommunföretag uppdras klarlägga förutsättningar för överföring av VA-avdelningens drift- och underhållsverksamhet samt fordonsgasproduktionen till det kommunala bolaget Luleå Miljöresurs.

Ökade investeringsbehov i kombination med ökade miljö- och säkerhetskrav på VA-verksamhet bedöms bli kostnadsdrivande för framtiden och högre kostnadseffektivitet i kombination med ökad konkurrenskraft i kompetensförsörjningen uppges vara några viktiga skäl till förslaget.

Det är på nationell nivå inte ovanligt att VA-verksamhet bedrivs i kommunala samverkansbolag som t ex Nordvästra Skåne Vatten och Avlopp. Gemensamma bolag för VA och renhållning finns bland annat i Härjedalen och Sörmland.

Luleå kommunföretag ges därför även i uppdrag att utreda möjligheter för ett kommunövergripande samarbete inom VA och renhållning.

Kommunens nio mål

Kommunstaben har arbetat fram nio övergripande mål till år 2050 som kommunfullmäktige föreslås besluta om. De kommunala målen är knutna till den globala Agenda 2030. Staben ska även ta fram indikatorer för de övergripande målen så att utvecklingen kan följas.

Enligt de nio målen ska Luleås invånare ha arbete, en god hälsa och ett hållbart vardagsliv, bo i ett gott grannskap samt vara delaktiga i samhällsutvecklingen. Luleå ska vara ett nav för tillväxt och innovation, ingen påverkan på klimatet och kommunens naturvärden ska finnas kvar.

Se föredragningslista

Kontaktperson:

Niklas Nordström (S) kommunstyrelsens ordförande, 070 497 36 62