Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Detaljplan, planbesked, kontakt till medborgarna

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade på sitt sammanträde idag nio ärenden, bland annat två planärenden.

Ny detaljplan Kronandalen

Stadsbyggnadsnämnden tar fram förslag till en ny detaljplan för Kronandalens stadsdelscentrum. Syftet är att pröva förutsättningarna för exploatering och utveckling av nytt stadsdelscentrum där ett nytt torg med omgivande kvarter avsedda för handel och bostäder ska byggas.

Sedan gällande detaljplan trädde i kraft i 2017 har arbetet med torgets utformning och funktion fördjupats och ett förslag på mer ändamålsenligt torg har tagits fram. Detta innebär en annan form och storlek på torget som bedöms passa bättra för sitt syfte, vilket kräver en ändring av gällande detaljplan.

Planbesked Bergnäset

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade om att lämna positivt planbesked för ett område på Bergnäset. Förvaltningens förslag var att lämna negativt planbesked eftersom tomten behövs för eventuell framtida kommunal service som skola eller förskola.

Ansökan avsåg att bygga ett bostadshus på tidigare Trollnässkolans område.
Arbetsutskottets beslut betyder att förutsättningarna för en ny detaljplan för området omprövas.

Kommunen bättre på sociala medier

Arbetsutskottet informerades om uppföljningen av kanalstrategin som beskriver hur kommunen ska utveckla sina kontaktytor mot kunder, brukare och intressenter. Statistiken från 2018 visar en positiv utveckling i de flesta kanaler:

  • sociala medier används mer (38 procent fler inlägg nu än tidigare, 19 procent fler följare på Facebook).
  • kostnaden för annonsering i media har minskat till hälften
  • antalet inkommande telefonsamtal har sjunkit med 22 procent, detta för att många får svar direkt.

Kanalstrategin säger att den digitala vägen ska vara huvudkanal, kompletterat med kvalificerad personlig service. Användandet av sociala medier, e-tjänster, webb, chatt och systemintegration ska öka medan brev, e-post, telefoni, trycksaker och annonsering i traditionella medier ska minska.

För chatt och systemintegration borde användandet varit bättre. För brev och e-post saknas statistik vilket gör utvecklingen svårbedömd.

Kontaktperson:

Niklas Nordström (S), kommunstyrelsens ordförande, 070 497 3662