Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Detaljplaner, EU-samarbete, ensamkommande

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade på sitt sammanträde idag sammanlagt 14 ärenden, bland annat tre planuppdrag för ändrade detaljplaner.

Nya bostäder och kontor i centrum, utökad verksamhet för hotell Savoy samt nybyggnation vid universitetet för undervisning och kontor: det är tre nya uppdrag för ändrade detaljplaner som kommunstyrelsen ska ge stadsbyggnadsnämnden.

Fastighetsbolaget Diös har ansökt om att få bygga bostäder och kontor på en obebyggd parkering i kvarteret Biet, kring domkyrkan och residenset. Förslaget omfattar bostäder, kontorslokaler, hotell- och restaurangverksamhet samt ett parkeringsgarage. Detaljplanarbetet ska pröva lämplig byggnadshöjd och ta hänsyn till befintlig kulturmiljö.

På LTU:s campus avser Akademiska hus att riva en befintlig byggnad vid D-huset för att kunna bygga nytt och i högre volymer. Den nyare byggnaden som inrymmer Aula Aurorum föreslås få tre våningar mot gatan och ytterligare två våningar i kvarteret. Den äldre byggnaden ska rivas och ersättas med en ny. Denna förtätning ska ske i olika etapper.

Hotell Savoy planerar att utöka sin verksamhet med en restaurang och skybar och ansöker om att få bygga fyra våningar på den nuvarande gårdsbyggnaden. Där ska även en gårdsmiljö skapas för hotellets gäster, de som arbetar i närliggande butiker och på kontoren.

Alla tre detaljplaneändringen bedöms vara förenliga med översiktsplanen.

Arbetsutskottet reser till Bryssel

Luleå satsar på att stärka samarbetet med Europeiska unionen och söka möjligheter för att via EU-medel finansiera olika projekt. EU har stor påverkan på de kommunala besluten och så mycket som 75 procent av de kommunala frågorna har direkt och indirekt påverkan av beslut på EU-nivå. För att öka kunskapen om unionen och förbättra kontakten med EU-företrädare kommer kommunstyrelsens arbetsutskott att besöka Bryssel den 15–17 april. På dagordningen står möten med företrädare för olika verksamheter så som Svenska representationen, EU-kommissionen, EU-parlamentet och North Sweden European Office med flera.

Ensamkommande får bo kvar

Kommunstyrelsen ska besluta om att ensamkommande unga som vid årsskiftet inte har fått beslut om uppehållstillstånd enligt gymnasielagen får bo kvar i kommunens boende. Ensamkommande som får avslag på sin ansökan måste flytta ut från boendet.

Läs mer i tidigare nyhet.länk till annan webbplats

Bland övriga beslut:

  • 250 000 kronor anslås till integrationsprojektet Basket förenar
  • 50 000 kronor anslås till en middag på konferensen Norrbotten Media Week den 14 februari

Kontaktpersoner:

Niklas Nordström (S), kommunstyrelsens ordförande, 070 497 36 62

Lenita Ericson (S), kommunstyrelsens vice ordförande, 072 725 10 24