Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ensamkommande, rådstruktur, sotningsavtal

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade på sitt sammanträde idag 19 ärenden, bland annat följande:

Ensamkommande kan få bo kvar

Luleå kommun vill förlänga sitt stöd till de asylsökande ensamkommande som ännu ej fått besked om uppehållstillstånd enligt den så kallade gymnasielagen (2017:353). Arbetsmarknadsförvaltingen presenterade på dagens arbetsutskott ett förslag som innebär att ensamkommande unga som bor i Luleå kommun ska få möjlighet att bo kvar på kommunens boende fram till dess att de får beslut av Migrationsverket. Förslaget avser tiden mellan 31 december och som längst fram till den 30 juni 2019. Beslut tas i januari.

– Vi vet att det finns människor som ännu inte hunnit få sina uppehållsbesked från Migrationsverket. Fram till dess vill vi erbjuda dem ett tryggt boende, hjälp och stöd, förklarar Lenita Ericson, kommunalråd.

Ändrad rådstruktur

Efter en återremiss i kommunfullmäktige behandlade arbetsutskottet på nytt förslag till ändrad struktur för tillgänglighets-, pensionärs- och invandrarrådet samt landsbygdskommittén. Det nya förslaget skiljer sig från tidigare på följande punkter:

  • Tydligare motiv för rådens ändamålsenlighet
  • Ökat antal representerade föreningar och politiker
  • Utrymme för råden att vara remissinstans.

De kommunala råden och landsbygdskommittén föreslås upphöra i sin nuvarande form vid årsskiftet. Framöver ska föreningar som fångar upp frågor som rör utrikesfödda, pensionärer, boende på landsbygd respektive personer med funktionsnedsättning ges utrymme i var sitt kommunalt råd. Råden kan fungera som remissinstans i ärenden med strategisk betydelse med påverkan på respektive målgrupp.

Fortsatt satsning på batteriproduktion

Arbetsutskottet beslutade om att finansiera projektet Fånga energin med 500 000 kronor under perioden 2019–2020. Projektet fortsätter efter en förstudie som har visat att det finns goda förutsättningar i Norrbotten för batteriproduktion, hög kunskap inom återvinning, forskning och utveckling kring mineraler och gruva samt mineraltillgångar. Projektets fas två ska jobba med att norra Sverige uppfattas som ett självklart alternativ för etablering av verksamhet inom batteritillverkning. Bakgrunden är ett ökat intresse för Lithium-jonbatterier i exempelvis elbilar samtidigt som undersökningar pekar på att CO2-utsläppen vid batteritillverkningen i Kina eller Tyskland kommer att utgöra problem.

Nytt sotningsavtal

Sotarn i Piteå får tilldelat kontrakt för sotning och brandskyddskontroll. Det beslutade arbetsutskottet efter ett förslag från kommunledningsförvaltningen. Om ingen har något att erinra efter en tio dagars avtalsspärr så tecknar kommundirektören nytt ramavtal i början på januari. Luleå kommun hävde avtalet med tidigare leverantör av sotning efter att denne hade fått sin f-skattsedel indragen på grund av skatteskulder.

Vattentornet byggs om

Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att upprätta en ändrad detaljplan för Vattentornet på Bergnäset. Det Luleå-baserade företaget Dagertun Support & Consulting har ansökt om att förvärva vattentornet och omvandla det till kontors- och konferenslokaler. Detaljplanen ska pröva möjligheterna för kontor och konferens och särskilt utreda eventuella kulturmiljövärden och skyddsavstånd från befintliga master och antenner för att säkerställa människors hälsa och säkerhet.

Pimpel-SM i Luleå

Arbetsutskottet anslår 50 000 kronor för representation och storbildskärm att finansiera pimpel-SM i Luleå med. Medel ska anvisas från anslaget för kommunal representation. Till tävlingen 16–17 mars väntas 1 000 sportfiskare från hela Sverige delta, av dessa är 150 ungdomar mellan 10–19 år.

Kontaktperson:

Niklas Nordström (S) kommunstyrelsens ordförande, 070 497 36 62

Lenita Ericson (S) kommunstyrelsens vice ordförande, 072 725 10 24