Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Bra skolresultat i Luleås grundskolor

Luleå hamnar högt inom de flesta områden i den årliga jämförelsen av landets grundskolor som görs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Däremot är det fortsatt stora skillnader i resultat mellan olika elevgrupper, kopplat till exempelvis föräldrarnas utbildning och elevernas migrationsbakgrund.

– Mätningen kommer att ligga till grund för vårt fortsatta kvalitetsarbete. Det är alla vi som arbetar i skolans värld som tillsammans bidrar till elevernas kunskapsutveckling. Ett av våra mål under kommande år är att få en ökad studiero och tillgänglighet ur flera aspekter. Arbetet för en likvärdig skola måste alltid vara i fokus, säger skolchef Maarit Enbuske.

I år har SKL granskat nyckeltalen; behörighet till gymnasieskolan, uppnådda kunskapsresultat A-E alla ämnen åk 9, meritvärde åk 9 (inkluderar 17 ämnen), lägst betyget E i matematik åk 6 och lägst betyget E i svenska åk 6.

Behörighet till gymnasieskolan

Luleå kommun är över genomsnittet i jämförelse med riket när det gäller behörighet till gymnasiet. Tre av de senaste åtta åren har Luleå varit bland de 25 procent med högsta resultat men har tappat lite detta år. Tappet beror på att skillnaderna i behörighet har ökat mellan könen, där en faktor är nyanlända pojkar i årskurs 9.

Nationellt syns en förbättring av gymnasiebehörigheten för alla elevgrupper. Den trenden syns inte ännu i Luleå, behörigheten fortsätter att sjunka för elever vars föräldrar har högst gymnasie­utbildning samt för elever med utländsk bakgrund.

Uppnådda kunskapsresultat A-E i alla ämnen i åk 9

Inom detta mätetal ligger Luleå kommun över genomsnittet i jämförelse med riket. Luleå är bland de 25 procent med högst resultat jämfört med övriga kommuner och så har det också fem av de senaste åtta åren.

Meritvärde åk 9 (inkluderar 17 ämnen)

Även här ligger Luleå kommun över genomsnittet jämfört med riket och bland de 25 procent som har högst resultat. Både pojkarnas och flickornas meritvärde har ökat i jämförelse med tidigare år, dock har skillnaden mellan pojkar och flickor blivit större. Om man exkluderar nyanlända så minskar skillnaden mellan pojkar och flickor.

– Resultaten i årskurs 9 är ett prioriterat område sedan flera år. Skolan i Luleå arbetar på många olika sätt för att stödja elevernas kunskapsutveckling på både kort och lång sikt. Bland annat har insatser gjorts för att stärka förstelärarna i deras uppdrag, säger Louice Stridsman, verksamhetschef för grundskolan.

Prestation i relation till elevsammansättning

När SKL jämför hur grundskolans verksamhet presterar i relation till sin elevsammansättning så är Luleå bland de 25 procent kommuner med sämst värde. Här tas socioekonomiska faktorer såsom migrationsbakgrund och föräldrars utbildningsnivå i beaktning.

– För att stärka det värdet har vi infört tidigare kunskapskartläggningar för att ge stöd i rätt tid i form av extra anpassningar eller åtgärdsprogram, säger Louice Stridsman, verksamhetschef och fortsätter:

–Sedan 2016 har vi också haft fokus på insatser för att förhindra frånvaro, bland annat så samverkar vi med socialförvaltningen för att tidigt kunna stötta elever med risksignaler.

Lägst betyget E i matematik åk 6 och Lägst betyget E i svenska åk 6

Inom detta mätetal ligger Luleå kommun över genomsnittet i jämförelse med riket. Jämfört med övriga kommuner hör Luleå till de 25 procent med högst resultat.

I årets Öppna jämförelser – Grundskola är det sista gången som sammanvägt resultat publiceras. Hädanefter kommer resultaten endast finnas i databasen Kolada.

Länk till Luleå kommuns rapport: https://svara.statisticon.se/oppnajamforelser/skola/data/pdf/Luleå.pdflänk till annan webbplats

Kontakt
Maarit Enbuske, Skolchef, tel. 0920-453121 Louice Stridsman, verksamhetschef grundskolan, tel. 0920-457282