Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Pressmeddelande inför miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 4 december

Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott behandlar på sitt kommande sammanträde den 4 december sammanlagt 21 ärenden.

Bland annat följande ärenden:

Serveringstillstånd för Inpuls Strand

Inpuls Strand kommer i sin verksamhet att anordna föredrag samt After Work för medlemmar till verksamheten och ansöker därför om serveringstillstånd. Arrangemangen kommer att vara stängda för allmänheten. Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta om stadigvarande serveringstillstånd för slutet sällskap.

Detaljplan för Råneå 6:7

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta om ett yttrande beträffande detaljplan för Råneå 6:7. Syftet med detaljplanen är att genom planbestämmelser säkerställa arkitektur- och kulturhistoriska värden i bebyggelse och miljöer inom planområdet, samt ge planenlig rätt för en kulturhistoriskt intressant gårdsbyggnad. Gårdsbyggnaden flyttas från närliggande fastighet Råneå 6:54.

Detaljplan Stören 17 – Engelska skolan

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta om ett yttrande beträffande detaljplan för Stören 17 – Engelska skolan. Planområdet omfattar fastigheten Stören 17, är ca 1,5 hektar stort och ligger på centrumhalvöns sydöstra sida, i östra delen av Södra Hamn (Engelska skolan). Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för centrumverksamhet samt skol- och kontorsverksamhet inom fastigheten Stören 17. Detaljplanen ska säkerställa minst 3000 kvadratmeter friyta för skolgård.

Tillsynsbeslut Laddaren 4 - Lulsundet

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås fatta beslut om ett rättelseföreläggande för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Laddaren 4. Bygglov för om- och tillbyggnad har i olika omgångar upphävts av överprövande myndigheter vilket har medfört att tillbyggt garage har ianspråktagits utan laglig grund och därför enligt Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag måste avlägsnas.

Länk till ärendelistan i sin helhetlänk till annan webbplats

Kontakt:
Christer Andersson, chef för bygglovsavdelningen Luleå kommun, 072-537 47 04
Farida Jamshidi, miljö- och byggnadsnämndens ordförande, 072-535 99 65