Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ärenden till kommunstyrelsens arbetsutskott
19 november 2018

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar den 19 november 33 ärenden, bland annat följande:

Luleå Näringsliv och Visit Luleå blir Luleå Business Region AB

Kommunfullmäktige föreslås besluta att ge vd för Luleå Kommunföretag AB i uppdrag att bilda bolaget Luleå Business Region AB. Det nya bolaget är en sammanslagning av nuvarande delägda bolag Luleå Näringsliv AB samt Visit Luleå AB. Bakgrunden är att en förändring av nuvarande ägar- och finansieringskonstruktion är nödvändig på grund av utslag som framkommit i rättsfall där lagligheten för liknande konstruktion prövats.

– Tillväxtfrågorna ligger högt upp på agendan och Luleå Näringsliv samt Visit Luleå är och har varit viktiga aktörer i det lokala tillväxtarbetet. Vi har haft ett oerhört framgångsrikt samarbete med båda bolagen och det vill vi fortsätta med. Men eftersom det upplägg vi har i dag verkar strida mot konkurrensverkets regler behöver vi säkerställa förutsättningarna att fortsätta vår nära samverkan med näringslivet och universitetet, säger kommunalråd Niklas Nordström.

Va-policy och Va-plan

Kommunfullmäktige föreslås anta vatten- och avloppspolicy samt vatten- och avloppsplan för Luleå kommun.

Va-policyn redovisar Luleå kommuns målbild för Va-försörjningen 2050 samt de principer som kommunen måste arbeta med för att nå målbilden. Va-planen beskriver kommunens planering, riktlinjer och de åtgärder som behövs fram till 2030 för att uppfylla VA-policyn. Bland annat kan nämnas att tre områden pekas ut som prioriterade för utbyggnad fram till 2030: Västra Revelsudden, Östra Bensbyn samt Hertsölandet.

Justering av Va-taxan

Kommunfullmäktige föreslås besluta att höja den fasta och rörliga Va-taxan med fem procent från och med 1 januari 2019. Den höga investeringstakten är en av orsakerna. För en familj i normalstor villa innebär det 33 kronor mer i månaden och för boende i lägenhet 19 kronor. Den föreslagna höjningen är jämförbar med övriga Sverige.

Markanvisning för Kronandalen

Kommunstyrelsen föreslås besluta att ge Bolite Bostäder AB samt Magnolia Bostäder AB markanvisning för Kronandalen etapp 2 för byggande av totalt omkring 300 bostäder.

Magnolia Bostad avser att bygga ca 120 hyreselägenheter och Bolite Bostäder ca 157 hyreslägenheter varav övervägande del ska vara ettor och tvåor. Lägenheterna är tänkta att produceras med stöd av det statliga investeringsstödet vilket möjliggör rimliga hyresnivåer men också en hög hållbarhetsprofil utifrån bidragets krav på energiförbrukning.

Förslaget bidrar till att uppfylla kommunens målsättning att uppnå en blandning av upplåtelseformer och bostäder i området.

Bland övriga ärenden

  • Luleå Big Air samt Norrbottens idrottsgala föreslås få 250 000 kr vardera i stöd för 2019 års evenemang.
  • Barents Basketball Games föreslås få 100 000 kronor i stöd för att genomföra en basketturnering för ungdomar mellan 13-17 år under 2019.

Se föredragningslista

Kontaktpersoner:

Niklas Nordström (S) kommunstyrelsens ordförande, 070 497 36 62
Lenita Ericson (S) kommunstyrelsens vice ordförande, 072 725 10 24