Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Arvoden, partistöd, fastighetsförsäljningar

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade på sammanträdet den 5 november sammanlagt 16 ärenden, bland annat följande:

Nya arvoden till förtroendevalda

Kommunfullmäktige föreslås besluta om nytt regelverk för ersättningar till förtroendevalda efter att detta har varit på återremiss. I februari beslutade kommunfullmäktige att förändra kommunens nämndstruktur, där två nämnder läggs samman till en samt att minska antalet ledamöter och ersättare.

Även arvodesfrågan har setts över. Enligt förslaget ska de nya ersättningsnivåerna utgå från riksdagsledamots skattepliktiga grundarvode, som för 2019 uppgår till 66 900 kronor per månad. Ett årsarvode om 100 procent uppgår till 802 800 kronor. Förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid (kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande, barn-och utbildningsnämndens, stadsbyggnadsförvaltningens ordförande) har rätt till föreslaget årsarvode enligt bilaga. Gruppledare erhåller ett arvode motsvarande tio procent av riksdagsledamots grundarvode/månad.

Sammantaget kommer den nya nämndsorganisationen och arvodesnivåerna enligt förslaget ge en kostnadseffektivisering på 180 000 kronor årligen. Under mandatperioden 2019–2022 innebär det en besparing på totalt 720 000 kronor.

Partistöd

Kommunfullmäktige föreslås besluta att partistöd om sammanlagt fem miljoner kronor betalas ut för år 2019. Partistöd är ett ekonomiskt bidrag till politiska partier som syftar till att stärka deras ställning i den kommunala demokratin.

Inflytande för unga

En motion från Thomas Söderström (L) om att inrätta ett ungdomsråd och på sikt ungdomsfullmäktige ska avslås. Det motiveras med att kommunen på flera plan arbetar med att öka ungas inflytande. Det ger även den nybildade kultur- och fritidsförvaltningen ett tydligt mandat att öka ungas inflytande.

– Dialogen med unga Luleåbor är en viktig fråga, det har inte minst undersökningen om hur unga ser på Luleå visat väldigt tydligt. Vi har testat ett ungdomsråd tidigare, nu måste vi göra ett omtag. Att vi startar Mötesplatsen för unga är också ett sätt att säkerställa att unga får inflytande, förklarar kommunstyrelsens ordförande Niklas Nordström.

Fastighetsförsäljningar

Rosens förskola i Bälinge och Igelkottens förskola i Gammelstad säljas. Förskolorna används inte längre och genom försäljningen kan objekten göras om till bostäder.

Fastigheten Luftvärnet 11 som ligger vid Logementet säljas för 4,2 miljoner kronor. Kommunen förvärvade fastigheten 2015 i samband med detaljplanarbete för Kronandalen. Den nya projekterade infartsvägen till Kronandalen går i direkt anslutning till fastigheten som därför kan avyttras.

Bland övriga ärenden:

  • Röda Korsets frivilliggrupp får totalt 230 000 kronor för arbete med familjeåterföring och medmänskligt bemötande under 2019–2020
  • Den regionala Ung företagssamhetsmässan får totalt 300 000 kronor under 2019–2021 för att genomföra mässan för unga företagare i Luleå
  • Samarbete med Boden kommun om lokal service i bygden Avan-Unbyn får 150 000 kronor under 2019.

Kontaktpersoner:

Niklas Nordström (S) kommunstyrelsens ordförande, 070 497 36 62

Lenita Ericson (S) kommunstyrelsens vice ordförande, 072 725 10 24