Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Gångbro över Södra Hamnleden, VA-policy och VA-plan

Vid Stadsbyggnadsnämndens sammanträde 25 oktober behandlades totalt 20 punkter på dagordningen. Bland annat rivning av gångbro över Södra Hamnleden samt antagandet av VA-policy och VA-plan.

Gångbro över Södra Hamnplan

Den omdebatterade gångbron över Södra Hamnleden kommer att rivas. Det beslutade Stadsbyggnadsnämnden på torsdagens nämndsmöte. Efter att frågan gått på återremiss tas nu beslutet att den ska rivas. Detta på grund av höga kostnader för renovering samt stora årliga underhållskostnader. Observationer har visat att de flesta som korsar Södra Hamnleden gör det vid de bevakade övergångsställena som har hög trafiksäkerhet.

— Alternativen har vägts mot varandra och det mest ekonomiskt försvarbara i dagsläget är att riva anläggningen, säger Anja Johansson stadsbyggnadsnämndens ordförande. De övergångsställen som finns längs varvsleden är försedda med trafikljus vilket gör dem säkra, fortsätter hon.

I dagsläget fungerar inte hissar och rulltrappor, det saknas vindfång samt avskrapningsgaller och markvärme vid entréerna. De stora fönsterytorna skapar värme- och köldproblem som kan leda till att det blir isbildning, detta orsakade till exempel problem för trafiken nedanför gångbron förra vintern. Det har även varit problem med larmövervakningen, vilket har medfört att driftpersonal måste besöka anläggningen för att konstatera att ett larm skett.

Det kan konstateras att driftkostnaden är högre än driftbudgeten och avhjälpande underhåll är stort eller ökande. Som jämförelse av kostnaderna innebär en rivning av gångbron en kostnad på 1,3 mkr och därefter inga driftkostnader. En renovering beräknas kosta 7 mkr och medföra en driftkostnad på 1 mkr per år.

 

Antagande av VA-policy samt VA-plan

Stadsbyggnadsnämnden beslutade föreslå kommunfullmäktige att anta vatten- och avloppspolicyn samt vatten- och avloppsplanen för Luleå kommun. Beslut ska fattas av kommunfullmäktige som enligt vattentjänstlagen har det yttersta ansvaret för en fungerande övergripande planering. Delaktiga remissinstanser har varit Miljö- och byggnadsnämnden samt Länsstyrelsen.

VA-policy
VA-policyn redovisar Luleå kommuns målbild för VA-försörjningen 2050 samt de principer som kommunen måste arbeta med för att nå målbilden.

VA-plan
VA-planen har tidshorisont 2030 och beskriver kommunens planering, riktlinjer och de åtgärder som behövs för att uppfylla VA-policyn.

Läs mer på: https://www.lulea.se/vaplan2030

Övrigt
I övrigt behandlades bland annat justering av brukningsavgifter i VA-taxan för 2019 samt särskild industritaxa 2019 för VA. Dessutom lokal trafikföreskrift om bussgata Torpslingan-Klintbacken och en begäran om hastighetsbegränsning längs Sunderbyvägen.

 

Kontakt

Anja Johansson, stadsbyggnadsnämndens ordförande
072-229 85 99

Helén Wiklund Wårell, stadsbyggnadschef
070-386 56 08