Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ärenden till kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på sitt kommande sammanträde den 22 oktober 18 ärenden, bland annat två förslag om en mer enhetlig organisation för kommunens rådsstruktur och vänortsarbete.

Förslag till ändrad rådsstruktur

Fyra kommunala råd ska ersätta de befintliga tre råden plus landsbygdskommittén. Staben för kvalitet och samhällsutveckling föreslår att föreningar som företräder pensionärer, utrikesfödda, boende på landsbygden och personer med funktionsnedsättning ska ges utrymme i varsitt råd.

Syftet med pensionärs-, invandrar-, tillgänglighets- och landsbygdsrådet är enligt stabens förslag dialog och ömsesidigt informationsutbyte mellan kommunen och målgruppens organisationer. Råden ska anta gemensamma principer och kommunstyrelsen fastställer arbetsordningen för respektive råd.

En utvärdering av kommunens pensionärsråd, invandrarråd, tillgänglighetsråd och landsbygdskommittén under våren 2018 har visat att det finns behov att utveckla dialogen och att samtliga råd organiseras och styrs på ett enhetligt sätt.

Ändrat vänortssamarbete

Vänortskommittén föreslås upphöra, frågor som rör Luleå kommuns vänorter ska hanteras via kommunstyrelsens reglemente. Det är ett annat förslag som Staben för kvalitet och samhällsutveckling lämnar för politiskt beslut.

Luleå kommun har efter kommunfullmäktiges beslut under åren etablerat samarbete med sex vänorter: Kemi (Finland), Tromsö (Norge), Murmansk (Ryssland), Puerto Cabezas (Nicaragua), Zenica (Bosnien Hercegovina) och Santa Lucia de Tirajana (Gran Canaria).

Kommunens internationella arbete förväntas leda till näringslivsutveckling, kunskapsutbyte, stärka kommunens attraktionskraft samt främja en fredlig utveckling. Där är vänortsutbyte en del i det. Staben håller för närvarande på att ta fram förslag på en verksamhetsplan för det fortsätta internationella arbetet.

Bland övriga ärenden:

  • En motion från Nils-Olov Lindfors (C) om nytt regelverk mot korruption föreslås avslås med hänvisning till befintligt regelverk, nyupprättade handlingsplaner mot mutor och jäv samt införande av en visselblåsarfunktion.
  • Kommunen föreslås förvärva fastigheten Hertsön 10:1 för framtida industriverksamhet på Hertsöfältet på drygt 100 hektar för 4,4 miljoner kronor.

Se föredragningslista

Kontaktpersoner:

Niklas Nordström, kommunstyrelsens ordförande, 070 497 36 62

Lenita Ericson, kommunstyrelsens vice ordförande, 072 725 10 24