Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ärenden till Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 11 oktober 2018

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott behandlar på sitt kommande sammanträde den 11 oktober sammanlagt 11 ärenden. Bland annat följande:

Barn- och utbildningsnämndens budget 2019

Några av de åtgärder som Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår för att nå en balanserad budget 2019 är revidering av förskolans barnpeng, barnomsorgsavgifter i förskolan och revidering av fritidshemmets resurstilldelning.

Revidering av förskolans barnpeng - Nuvarande resursfördelningsmodell korrigeras till att motsvara halv barnpeng till förskolorna för asylsökande barn över 3 år med allmän förskoleplacering (15 timmar per vecka) och ingen utbetalning av barnpeng till förskolorna för asylsökande barn under 3 år.

Barnomsorgsavgifter i förskolan - En debiteringsmodell ska tillämpas, vilket innebär att den avgiftsfria allmänna förskolan om 525 timmar gäller under skolans läsårsmånader september-maj och att grundtaxa tas ut under månaderna juni-augusti. Nuvarande avgiftsreducering som ges till vårdnadshavare som är föräldralediga eller arbetssökande avskaffas. Med dessa ändringar anpassar sig Luleå kommun till gällande regler för maxtaxa.

Revidering av fritidshemmens resurstilldelning - Den nya modellen för tilldelning av medel till fritidshem innebär att resurser omfördelas till 1 fritidspedagog och 1 fritidsassistent på en avdelning för 36 barn, istället för nuvarande tilldelning med 2 fritidspedagoger på en avdelning med 39 barn.

Tvåspråkig förskola i förvaltningsspråk och ny förtursregel

I samråd med nationella minoriteter har Barn- och utbildningsförvaltningen tagit fram en definition av väsentligt tvåspråkig förskola i förvaltningsspråken meänkieli, samiska och finska. Barn- och utbildningsförvaltningens föreslår nämnden att godkänna den föreslagna definitionen:

  • Syftet med väsentligt tvåspråkig förskola är att ge goda möjligheter till barn inom förvaltningsspråken att bevara, utveckla och återuppta språk, kultur och identitet.
  • Förvaltningsspråket talas av ordinarie personal med barnen mellan klockan 9.00 och 15.00 varje dag. Personalen har goda språkkunskaper och kan anpassa sitt språk efter barnens behov.
  • Det nationella minoritetsspråket är norm.
  • En stimulerande kulturell miljö byggs upp runt språk och kultur som lika centrala inslag.
  • Utvecklingen av verksamheten sker i samverkan med föräldrar och andra viktiga aktörer.

För att möjliggöra förtur till de barn som önskar gå på en tvåspråkig förskola föreslås att köreglerna ändras.

Se föredragningslistalänk till annan webbplats

Kontaktperson: Maarit Enbuske, skolchef, 0920-45 31 21