Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ärenden till kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på sitt kommande sammanträde den 24 september sammanlagt tolv ärenden. Bland annat följande:

Lyckad etablering

Under första halvåret 2018 har 54 procent av nyanlända i Luleå börjat att jobba eller studera efter etableringstiden. Det framgår av arbetsmarknadsförvaltningens delårsrapport som arbetsutskottet ska behandla. Motsvarande siffra i riket var 44 procent. Delårsrapporten redovisar att det finns fortsatt stora skillnader mellan könen. 28 procent av kvinnorna och 67 procent av männen har påbörjat arbete eller studier efter den tvååriga etableringstiden. Arbetsmarknadsförvaltningen förstärker sina insatser för att få fler nyanlända kvinnor ut i arbete eller studier. Till exempel genom ett snabbspår där en praktik i kommunen kombineras med språkstudier.

Revisorernas årliga granskning

Arbetsutskottet föreslås godkänna kommunledningsförvaltningens yttrande över revisionsrapporten Grundläggande granskning 2017. Detta är revisorernas årliga granskning av all verksamhet inklusive bokslut och årsredovisning. Revisorerna lyfter åtta synpunkter om verksamhetens styrning, uppföljning och kontroll.

Nämnderna har redan beslutat om yttrandet i sina respektive verksamheter.

Dusch till Ormberget

Friluftsområdet Ormberget föreslås få omklädningsrum och dusch. Detta efter ett medborgarförslag som kommunstyrelsen ska besluta om. Ormbergsstugan har alla faciliteter som förslagsställaren efterfrågar och kan byggas om för ändamålet.

Se hela föredragningslistan

Kontaktperson:

Niklas Nordström (S), kommunstyrelsens ordförande, 070 497 3662

Lenita Ericson (S), kommunstyrelsens vice ordförande, 072 725 1024