Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

IVO-granskning av kommunen är klar

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har granskat hur Luleå kommun handlägger ärenden med personer som har varit utsatt för våld i nära relation och barn som har bevittnat våld. IVO har tittat på arbetsplanering, vilka insatser som erbjuds, samverkan samt vilken egenkontroll som utförs.

Granskningen visar brister i arbetet med utredningar av barn som har bevittnat våld. IVO anser att det våld som varit har inte beskrivits i utredningarna eller hur dessa har påverkat barnet. Vissa utredningar har påbörjats sent efter anmälan och vissa journaler har inte skrivskyddats.

Socialnämnden behöver även förbättra sitt arbete med utredningar av vuxna samt egenkontrollen som innebär en granskning av journaler och annan dokumentation.

– Dokumentation är en sak men det viktiga är att våra insatser har fungerat bra när man har behövt akut hjälp från oss, säger Fredrik Hansson, socialnämndens ordförande.

Nämnden har gjort följande förbättringar:

  • I alla barnutredningar ska det våld som förekommit beskrivas utförligt.
  • Gemensam handledning och utbildning för personal ska genomföras.
  • Egenkontrollen ska förbättras genom att alla handläggare ska utgå från en checklista när man gör en våldsutredning för ett barn.
  • Stickprovskontroller ska genomföras varje termin med hjälp av IVOs granskningsmall.
  • Alla handläggare ska gå de utbildningar om våld som Freda-mottagningen arrangerar samt webbutbildningen Våld i nära.

IVO har inte funnit några brister i övriga delar som granskats: planeringsförutsättningar, förhandsbedömningar och insatser. Socialnämnden uppfyller också kravet för handläggning av ansökningar från våldsutsatta som inte är skriven i kommunen.

IVOs granskning är en del av ett regionalt projekt där 14 kommuner i de fyra nordligaste länen granskas.

Kontakt
Fredrik Hansson, socialnämndens ordförande, 0920-45 30 00