Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ytterligare ett viktigt steg för Luleå Hamn

Efter ett förslag från EU-kommissionen ska det europeiska stomnätet för transporter utvidgas så att norra Sverige och Luleå ingår. De så kallade TEN-T-korridorerna föreslås i framtiden omfatta hela Bottniska korridoren som Luleå är en del av.

Luleå Hamn som redan är en TEN-T Core-hamn berörs då stomnätet utvidgas i två riktningar som berör Luleå: söderifrån genom Scandinavian-Mediterranean Corridor och österifrån genom North-Sea Baltic Corridor från Finland. Det betyder att Luleå Hamn kopplas ihop med två korridorer vilket ger en unik position i det europeiska transportsystemet.

­– Det är oerhört glädjande att EU har lyssnat och tagit intryck av de synpunkter som vi har framfört. För Luleå, regionen och det arktiska samarbetet har det stort betydelse att Luleå hamn ingår i stomnätskorridorerna, förklarar kommunstyrelsens ordförande Niklas Nordström.

– Att vara en del av stomnätverket ger större möjlighet till delfinansiering från EU i kommande projekt, inte bara för sjöfarten utan för all infrastruktur längs med korridorerna. Konkret betyder det att vi förbättrar möjligheten att få delfinansiering från EU för vårt projekt Malmporten som gynnar hela vår region, säger hamnchefen Henrik Vuorinen.

Beslut i frågan tas formellt under 2019 och det nya stomnätverkets utsträckning gäller från och med 2021.

Kontaktperson:

Niklas Nordström (S), kommunstyrelsens ordförande, 070 497 36 62

Henrik Vuorinen, VD, Luleå Hamn AB, 070 358 21 60