Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ärenden till stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott behandlar den 31 maj 19 ärenden. Däribland förberedande arbete inför byggandet av nya brandstationen, lokalisering av nytt badhus på Hertsön samt ombyggnad av lekplats i Råneå.

Förberedande arbete för bygge av brandstation

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att arbetsutskottet ger förvaltningen igångsättningstillstånd för att påbörja förberedande arbete för att bygga brandstation på kvarteret Risslan. Arbetet kommer att pågå under juni till augusti 2018 och omfatta bland annat vägarbete samt förberedande arbeten för lossning av berg.

Nytt badhus på Hertsön

Stadsbyggnadsnämnden föreslås godkänna stadsbyggnadsförvaltningens förslag att placera det nya badhuset på Hertsön nordväst om Hertsöskolan (alt. B). Läget bedöms vara mest lämpat utifrån ytbehov, närhet till busshållplats, anslutande gång- och cykelvägar samt parkering.

Karta över förslag till placering av badhus på Hertsön.


Ombyggnad av lekplats i Råneå

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att nämnden ger igångsättningstillstånd samt godkänner projektbudget på 2,5 miljoner för ombyggnad av Tallhedsvägens lekplats i Råneå.

Övrigt

Bland övriga ärenden kan nämnas åtta hastighetsöversyner av bostadsgator samt två medborgarförslag.

Se alla ärenden

Kontakt:
Jesper Klefsjö, t f stadsbyggnadschef, 072-20 65 180
Anja Johansson, stadsbyggnadsnämndens ordförande, 072-229 85 99