Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Planuppdrag, medfinansiering och motioner

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade på sitt sammanträde idag 25 ärenden, bland annat en fastighetsförsäljning på Porsön, medfinansiering till artister på Luleå Pride och två motioner.

Planärenden: Porsön, Råneå och Luleå centrum

För att möjliggöra för flerbostadshus på Porsön, där Strandens förskola tidigare låg, föreslås kommunstyrelsen godkänna försäljningen av fastigheten till Lulebo AB för 3 988 800 kronor. Enligt köpeavtalet ska Lulebo, senast sista maj 2019, ha påbörjat nybyggnation i väsentlig omfattning.

För att möjliggöra för mindre lägenheter längs med Trädgårdsgatan och Skeppsbrogatan i Luleå centrum föreslås kommunfullmäktige anta en ny detaljplan som skapar förutsättningar för en påbyggnad av befintlig byggnad där idag skola, kontor och bostäder finns.

För att skapa bättre lösningar för infarten till serverhallar på Porsön föreslås kommunstyrelsen ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ändra detaljplanen för området. Avsikten är att använda befintlig väg som infart istället för att bygga en ny genom att byta plats på ytor för allmänplats och infart. Ändringen ligger inom avgränsningen av nuvarande detaljplan.

För att kunna flytta en kulturhistorisk intressant byggnad i Råneå föreslås kommunstyrelsen ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ändra detaljplanen för en fastighet. För att flytten av byggnaden ska vara möjlig behöver byggrätten utökas.

Kommunstyrelsen föreslås lämna negativt planbesked för att ändra detaljplanen för fastigheten Falken 5 i Luleå centrum där med hänvisning till byggnadens kulturhistoriska värden.

Medfinansiering huvudartister Luleå Pride 2018

Kommunstyrelsens arbetsutskott avslår RFSL:s ansökan om 230 000 kronor till huvudartister under Luleå Pride 2018 mot bakgrund att de aktiviteter som kommunen redan stöttar med är tillräckliga. Luleå kommun finansierar RFSL:s verksamhet med 700 000 kronor per år, bland annat för genomförande av det återkommande Luleå Pride. Utöver detta sponsrar kommunen Luleå Pride 2018 med 53 000 kronor och vid uppstarten av Luleå Pride on Ice stöttade kommunen med arbetsinsatser och kostnader motsvarande 130 000 kronor.

Kommunfullmäktige föreslås avslå två motioner

Carola Lidén (C) vill i en motion ge socialnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag på regelverk för valfrihet inom hemtjänsten (LOV). Socialnämnden anser att den äldres delaktighet och påverkan i hur insatsen utförs ökar valfriheten snarare än valet av utförare och bedömer att det idag inte finns rimliga skäl att införa privata utförare i Luleå.

Carola Lidén (C) och Mari-Anne Björn (C) vill i en motion att barn – och utbildningsnämnden ska utreda hur alla barn i skolan kan få likvärdiga chanser att nå kunskapsmålen. Barn- och utbildningsnämnden anser att det inte är nödvändigt att göra en särskild utredning då skolan kontinuerligt arbetar med detta enligt skollagen.

Kontaktperson:

Niklas Nordström (S) kommunstyrelsens ordförande, 070 497 36 62