Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleå växer – fortsatt höga investeringar

En historiskt hög investeringstakt med drygt en miljard kronor per år för att säkra fortsatt tillväxt. Satsningar i nya va-ledningar och nya bostads- och arbetsplatsområden, Hertsö badhus och en ny brandstation – Det är grundpelarna till de preliminära budgetramarna som budgetberedningen behandlar den 27 april.

Den kommande mandatperioden har Luleå kommun som mål att öka jämlikhet, fördela makt och resurser mer jämställd, minska klimatpåverkan och stärka sin ekonomi. De budgetramar som presenteras idag fokuserar på dessa utvecklingsområden.

– De höga investeringarna är helt nödvändiga för att trygga Luleås tillväxt. Vi ser nu att bostadsbyggandet har tagit fart, 606 bostäder blev klara ifjol, 2 000 beräknas blir klara under mandatperioden. Nu måste befolkningstillväxten växlar upp, vi behöver växa väsentligt mer än vi gjorde tidigare. 700 nya invånare per år är minimum.

– Luleå står starkt rustade inför framtiden jämfört med andra kommuner i landet. Vi måste behålla denna goda position, förklarar Niklas Nordström, kommunstyrelsens ordförande.

–Varje ny medborgare betyder att kommunen får statsbidrag motsvarande cirka 50 000 kronor. För att kompensera för kostnadsökningar behöver vi inflyttning. Luleå är i topp i landet när det gäller att snabbt få ut nyanlända i arbete eller utbildning. Det är oerhört viktigt att vi fortsätta att jobba med integration. Det ger resultat, säger Lenita Ericson, kommunstyrelsens vice ordförande.

År 2019 beräknas Luleå kommun landa på 23 miljoner i plus, däremot förväntas 2020 och 2021 negativa resultat och kommundirektören ges i uppdrag att säkerställa en budget i balans.

Demografiska utmaningar

Kommunen står inför några utmaningar framöver, där andelen unga och äldre växer snabbare än personer i arbetsför ålder och intäkterna växer inte i samma takt som kostnaderna ökar.

Att öka avgifter räcker inte för att kompensera för kommunens ökade kostnader, eftersom avgifternas andel av budget är alltför liten. En oförändrad skattenivå är ett av de finanspolitiska målen i Luleå kommun, så en skatteökning är inte aktuell. Samtliga förvaltningar har av den anledningen fått i uppdrag att effektivisera sin verksamhet med en procent årligen.

– Luleå kommun är inte ensamma om en ansträngd situation. Sveriges kommuner tyngs alla av samma demografiska utmaningar där man även påtalat ett ökat behov av generella statsbidrag istället för riktade statsbidrag. SKL har räknat ut att kommunsektorn kommer att sakna cirka 60 miljarder i slutet av nästa mandatperiod, säger ekonomichef Jan Öström.

Strategisk plan och budget 2019-2021 beslutas efter valet, budgetberedningen behandlar på sitt sammanträde nästa vecka bara de preliminära ramarna. Ett detaljerat förslag på budget kommer att presenteras i höst.

Kontaktpersoner:

Niklas Nordström (S), kommunstyrelsens ordförande, 070 497 36 62

Lenita Ericson (S), kommunstyrelsens vice ordförande, 072 725 10 24

Jan Öström, ekonomichef, 0920 45 32

Speciella satsningar under 2019-2021

Va-investeringar 750 mkr

Exploateringar 560 mkr

Brandstation 240 mkr

Hertsö badhus 140 mkr

Återvinningscentral/-marknad 65 mkr

Logementet 55 mkr

Driftkostnader till brandstation och badhus 20 mkr fr.o.m 2021

Driftkostnader Porsö sporthall 2,6 mkr per år

Aktivitetsbaserat arbetssätt 5 mkr engångsanslag

Skärgårdstrafik 250 000 kr/år

Nattbuss Porsön 230 000 kr/år

Permanent kvällsbuss till Råneå 170 000 kr/år

Tidplan budget 2019-2022:

27 april: budgetberedning behandlar preliminära ramar

september: beredning med nyvald majoritet

23 oktober: slutligt förslag i budgetberedning

19 november: beslut i kommunfullmäktige