Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ärenden till kommunstyrelsens arbetsutskott 23 april 2018

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på sitt sammanträde måndag 23 april sammanlagt 19 ärenden, bland annat om utökad busstrafik eller utvecklingsplan Porsön.

Kollektivtrafik

En allmän busslinje istället för skolskjuts ska gå från Sinksundet till Björkskatan via Porsön. Staben för Kvalitet och samhällsutveckling föreslår att Regionala kollektivtrafikmyndigheten ska besluta om trafikplikt för linjen samt att den införs i länets trafikförsörjningsprogram. Sedan flera år tillbaka trafikerar en upphandlad skolbuss sträckan Sinksundet – Hällbacken – Björsbyn – Porsön – Björkskatan. Inför förnyad upphandling skulle det vara en fördel att göra denna linje till en allmän busslinje.

Utökad helgtrafik till sörbyarna görs på prov under 2020. Det är ett annat förslag från Staben för Kvalitet och samhällsutveckling som har utrett ett medborgarförslag där invånarna i sörbyarna lyfter önskemålet om bättre bussförbindelser under helgen för att kunna ta del av kulturevenemang i Luleå.

Utvecklingsplan Porsön

Kommunstyrelsen föreslås besluta om syfte och resultat för utvecklingsplanen Porsön. Fem delområden ska man ha fokus på: barn och unga, Porsö centrum, mötesplatser, minska fysiska och sociala barriärer samt vatten- och grönområden. Efter ett fullmäktigebeslut i april 2017 påbörjades arbetet med att ta fram en utvecklingsplan. Bakgrunden är att Porsön står inför stora utmaningar med ett högt bebyggelsetryck och behov av upprustning av befintliga boendemiljöer.

Fiskproduktion

Arbetsutskottet ska anslå totalt 600 000 kronor under 2018 och 2019 för ett etablera en kommersiell landbaserad fiskodling i Luleåregionen. Hushållningssällskapet driver projektet vars totala budget uppgår till 1,7 miljoner kronor. Syftet är att kunna producera 1000 ton fisk per år (öring, röding och regnbåge) i en landbaserad hållbar odling.

Bland övriga förslag:

  • 200 000 kronor avsätts till projektet Vintersol vars syfte är att starta en riskkapitalfond för Norra Sverige.
  • 50 000 kronor till Luleå hockey/MSSK för SM-guld i ishockey 2018

Kontaktperson:

Niklas Nordström (S) kommunstyrelsens ordförande, 070 497 36 62