Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleå kommun och Caverion överens om felaktig fakturering

Drygt 16 000 kronor kommer att återbetalas till Luleå kommun. Det blev resultatet när stadsbyggnadsförvaltningen och Caverion gemensamt gjort en fördjupad granskning gällande revisionsrapporten där KPMG påtalade att Luleå kommun bedömts lidit ekonomisk skada.

I november 2014 kontaktade Caverion Luleå kommun med anledning av att det uppdagats av bolaget att två av deras anställda kunde misstänkas för ekonomiska oegentligheter mot Luleå kommuns stadsbyggnadsförvaltning. Samtidigt gjorde Luleå kommun en polisanmälan i de delar där misstankar riktades mot kommunen. Polisens förundersökning lades ned i april 2016 eftersom brott inte kunde styrkas. År 2017 bad Luleå kommun KPMG utreda om kommunen lidit någon ekonomisk skada.

I sin revisionsrapport bedömde KPMG att Luleå kommun orsakats skada till ett värde av 463 000 kronor. KPMG rekommenderade därför kommunen att försöka reglera skadan, men också att begära kompletterande underlag från Caverion där brister eller avsaknad av underlag konstaterats föreligga.

Nu har Luleå kommun tillsammans med Caverion under en längre tid gått igenom de sex utvalda projekten som sammantaget innehåller alla av de identifierade bristerna som KPMG hänvisade till i sin rapport. Den fördjupade granskningen visar endast små brister i Caverions fakturering, vilka uppgår till 16 359,50 kronor. De identifierade bristerna hänför sig till ett fall av dubbelfakturering och två fel i summeringarna gällande bilagda underlag.

– Caverions agerande år 2014 och nu under den fördjupade granskningen är föredömligt för en leverantör och Luleå kommun arbetar gärna med Caverion i kommande projekt framöver, säger t f stadsbyggnadschef Jesper Klefsjö.

Luleå kommun och Caverions överenskommelse om återbetalning

Kontakt

Jesper Klefsjö, t f chef stadsbyggnadsförvaltningen, 072 – 2065180

Daniel Eriksson, regionchef, Caverion, 070-574 85 78