Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vinster i välfärden, självmordförebyggande arbete

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag sex ärenden, bland annat kommunens svar på en remiss om vinster i välfärden och en motion om att förebygga självmord.

Luleå kommun lämnar ett gemensamt svar angående finansdepartementets promemoria Vissa ändringar i regleringen att ta emot offentlig finansiering. I svaret framgår att kommunen anser att ambitionen att begränsa omfattningen av stora vinstdrivna koncerner inom välfärden är viktig. Med ändringarna i promemorian ökar förutsättningarna för icke-vinstdrivande organisationer att bedriva verksamhet vilket kommunen föredrar.

Enligt förslaget ska idéburna aktörer (t ex ideella föreningar, stiftelser, aktiebolag med särskild vinstutdelning som har ett allmännyttigt syfte) inte omfattas av samma krav som övriga vinstdrivande företag när det gäller att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättning och skollagsreglerad verksamhet.

I Luleå finns bara en idéburen aktör som motsvarar definitionen i promemorian, det är ett fritidshem med 20 elever. Med ändringarna som föreslås träda i kraft januari 2019 blir det större möjligheter för exempelvis ideella organisationer att etablera mindre lokala behandlingshem.

Tre reservationer från liberala och moderata ledamöter finns mot remissvaret.

Motion om att förebygga självmord

Kommunfullmäktige föreslås bifalla en motion från Samuel Ek, Kristdemokraterna. Enligt den ska barn- och utbildningsnämnden redovisa åtgärder för att minska antalet självmord och självmordsförsök bland unga. Nämnden delar motionsställarens mening om betydelsen av ärendet och hänvisar till en pågående utredning som beskriver hur skolan arbetar och vilka åtgärder som bör vidtas.

Kontaktperson:

Niklas Nordström (S), kommunstyrelsens ordförande, 070 497 36 62