Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ärenden till stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott behandlar den 12 april 23 ärenden. Däribland ny gymnastikhall vid Arcus, revidering av lekplatsplan samt trygghetsboende i Råneå.

Ny gymnastikhall vid Arcus ersätter Volt-arena

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att arbetsutskottet godkänner projektbudget på 40 miljoner kronor och igångsättningstillstånd för byggandet av en ny gymnastikanläggning i anslutning till Arcushallen. Anläggningen ska ersätta Volt-arena och vara färdigbyggd oktober 2019.

Reviderad lekplatsplan

En reviderad lekplatsplan för 2018-2023 ska godkännas av stadsbyggnadsnämnden.

Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för 64 allmänna lekplatser i kommunen. Målet är att med tillgängliga medel höja säkerheten, skapa utmaning och förbättrad tillgänglighet till lekmiljöer i närheten av bostaden.

Syftet med lekplatsplanen är att beskriva dessa mål och bättre kunna prioritera åtgärder. Dokumentet ska fungera som en vägledning och planeringsunderlag för stadsbyggnadsförvaltningen både vid prioritering av insatser för drift och underhåll och för investeringar.

Nytt trygghetsboende i Råneå

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår nämnden att anta detaljplan för del av centrala Råneå mellan Skolvägen och Råneälven och därmed möjliggöra byggande av nytt trygghetsboende. Planens syfte är även att den befintliga fritidsgården kan vara kvar samt att möjliggöra för bostäder.

Bland övriga ärenden kan nämnas 11 medborgarförslag varav 4 föreslås bifallas.

Se alla ärenden

Kontakt:
Jesper Klefsjö, t f stadsbyggnadschef, 072-20 65 18
Anja Johansson, stadsbyggnadsnämndens ordförande, 072-229 85 99