Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Pressmeddelande; Ärenden till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 5 april

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kommer vid sitt sammanträde den 5 april att bland annat behandla följande ärenden.

Grundskolans insatser för elever i behov av särskilt stöd

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden
godkänner informationen om den process som pågår inom Luleå kommuns grundskolor i syfte att ta fram en strategisk övergripande pedagogisk ide – en tillgänglig
skola för alla.

Förvaltningen föreslår vidare att grundskolan återkommer med förslag till pedagogisk idé för barn- och utbildningsnämnden att besluta och fastställa.

Utgångspunkten för den pedagogiska idén är begreppet Tillgänglighet, vilket avser den
pedagogiska, sociala och fysiska lärmiljön som i samspel med varandra skapar
förutsättning för lärande. Arbetet utgår från behov inom det neuropsykiatriska området, vilket ger förutsättning för en hållbar och långsiktig verksamhet som främjar
alla elever.

Förvaltningen kommer också att ta fram pedagogiska riktlinjer inför om- till- och nybyggnation av grundskolor i syfte att säkerställa att lärmiljön bygger på likvärdighet, tillgänglighet och inkludering av alla elever.

Åtgärder med anledning av Skolinspektionens beslut gällande tillsyn av huvudmannen

Barn- och utbildningsförvaltningens föreslår att barn- och utbildningsnämnden
beslutar att anta redovisning av vidtagna åtgärder för att avhjälpa de påtalade brister som framkommit vid Skolinspektionens tillsyn av huvudman; fritidshem, förskoleklass och grundskola, gymnasieskola, grundsärskola. Skolinspektionen har med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) förelagt Luleå kommun att senast 30 april 2018 vidta
åtgärder för att avhjälpa påtalade brister.

Bakgrunden är Skolinspektionens regelbundna tillsyn som genomförts under hösten 2017 i Luleå kommun där Skolinspektionen konstaterar att det finns brister i det
systematiska kvalitetsarbetet för fritidshem och grundsärskola. Vidare konstaterar Skolinspektionen att Luleå kommun inte uppfyller författningskraven gällande studiehandledning på modersmål i grundskola och gymnasieskola.

Yttrande gällande ansökningar om nyetableringar av fristående skolor i Luleå kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att anta förslag till yttrande avseende ansökningar från:
1.) Svartöstadens friskola EF:s ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående förskoleklass, grundskola 1 - 6 och fritidshem i Luleå kommun från och med läsåret 2019/2020 samt
2.) Nya Läroverket Luleå AB ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående förskoleklass, grundskola 1-9 och fritidshem i Luleå kommun från och med läsåret 2019/2020.

Förslag till yttrande
Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer utifrån de redovisade ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenserna att etableringar av dessa båda kommer att medföra påtagliga negativa följder på lång sikt för Luleå kommuns skolväsende i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen.

Yttrande gällande ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola i Luleå kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att
anta förslag till yttrande avseende ansökan från Nya Läroverket Luleå AB om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola, i Luleå kommun från och med läsåret 2019/2020.

Förslag till yttrande
Barn- och utbildningsförvaltningen, Luleå kommun bedömer att den planerade nyetableringen av Nya läroverket Gymnasium i Luleå inte kommer att berika utbildningsutbudet i Luleå kommun eller i någon av samarbetskommunerna.

En nyetablering av program inom fristående gymnasieskola i Luleå kommun bedöms
medföra påtagliga och på lång sikt negativa konsekvenser såväl ekonomiskt,
organisatoriskt som pedagogiskt. Utökningens negativa konsekvenser skulle inte
bara drabba Luleå kommun utan rör skolverksamheten i hela fyrkantsområdet och
därför rekommenderas skolinspektionen att avslå ansökan med hänvisning till
2 kap. 5 § i skollagen.

Kontakt
Maarit Enbuske, skolchef, 0920 – 45 30 00