Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Detaljplan skola, fastighetsförsäljning Kronan, hockeygymnasium

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag 17 ärenden, bland annat uppdrag till detaljplan för en skola i Södra hamn och en fastighetsförsäljning på Kronan.

Detaljplanuppdrag för skola

Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för fastigheten Stören 17 i Södra hamn samt att anta planen. Detta under förutsättning att det inte innebär ekonomiska åtaganden för kommunen samt att det inte kommer skriftliga erinringar. Den ändrade detaljplanen ska möjliggöra att en skola etablerar sig i Arbetsförmedlingens före detta lokaler som byggs om för ändamålet. Översiktsplanen har som mål att en internationell skola ska finnas i Luleå och förslag till ändrad detaljplan bedöms vara förenlig med översiktsplanen.

Fastighet på Kronan säljs till Hemsö

Kommunstyrelsen ska besluta att sälja fastigheten Anoraken 1 till Hemsö för 21 miljoner kronor. Marken ska överlåtas direkt enligt överenskommelse mellan Hemsö och Luleå kommun. Hemsö planerar att bygga ett vård- och omsorgsboende med 144 lägenheter på Kronan med start under våren 2018.

Samverkansprojekt hockeygymnasium

Kommunfullmäktige föreslås bifalla finansiering för ett projekt som stärker det lokala hockeygymnasiet. 702 000 kronor för läsåret 2018/2019 tas från kommunfullmäktiges budget för oförutsedda utgifter. Eventuell fortsatt finansiering hanteras inom barn- och utbildningsnämndens budgetram. Föreningen Brooklyn Tigers har tagit initiativ till projektet som genom samverkan mellan skola, föreningsliv och näringsliv ska stärka Luleås lokala hockeygymnasium. Ursprungligen yrkades avslag på projektansökan med hänvisning till högt söktryck från olika projekt.

Kontaktperson:

Niklas Nordström (S), kommunstyrelsens ordförande, 070 497 36 62