Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ärenden till kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på sitt sammanträde den 26 mars sammanlagt 17 ärenden, bland annat följande:

Detaljplanuppdrag för skola

Stadsbyggnadsnämnden föreslås få i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för fastigheten Stören 17 i Södra hamn samt att anta planen. Detta under förutsättning att det inte innebär ekonomiska åtaganden för kommunen samt att det inte kommer skriftliga erinringar. Den ändrade detaljplanen ska möjliggöra att en skola etablerar sig i Arbetsförmedlingens före detta lokaler som byggs om för ändamålet. Översiktsplanen har som mål att en internationell skola ska finnas i Luleå och förslag till ändrad detaljplan bedöms vara förenlig med översiktsplanen.

Fastighet på Kronan säljs till Hemsö

Kommunstyrelsen ska besluta att sälja fastigheten Anoraken 1 till Hemsö för 21 miljoner kronor. Marken ska överlåtas direkt enligt överenskommelse mellan Hemsö och Luleå kommun. Hemsö planerar att bygga ett vård- och omsorgsboende med 144 lägenheter på Kronan med start under våren 2018.

Kontaktperson:

Niklas Nordström (S), kommunstyrelsens ordförande, 070 497 36 62