Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ärenden till arbetsutskott: Positivt resultat för Luleå kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskottet behandlar på sitt kommande sammanträde den 12 mars sammanlagt tolv ärenden. Bland annat Luleå kommuns årsredovisning som visar ett överskott på 462 miljoner kronor.

400 miljoner kronor är en utdelning från Lulebo som används för särskilda sociala ändamål. Luleå kommun omsatte i fjol 5,5 miljarder kronor, 4,4 miljarder kronor var inkomster av kommunalskatt och statsbidrag.

På inkomstsidan noteras 106 miljoner kronor efter försäljningar av fem samhällsfastigheter till Hemsö (vård- och omsorgsboenden i Alvik, Kallkällan, Bergstaden och Ingridshem samt Mjölkuddens hälsocentral).

Utgifterna domineras av fortsatt höga investeringar; nettoinvesteringar låg på 750 miljoner kronor (535 mkr 2016). En mycket stor del (201 miljoner kronor) gick till utbyggt va-nät så att Luleå kan fortsätta växa.

Befolkningen växte 2017 med 700 invånare. 606 bostäder blev klara, däribland 72 platser i omsorgsboende, 105 småhus och radhus, 110 bostadsrätter, 191 hyresrätter och 131 student- och forskarlägenheter.

–Det har äntligen lossnat i bostadsförsörjningen. Nästan dubbelt så många bostäder som året innan blev klara 2017. Nu ser vi att våra investeringar i utbyggd infrastruktur leder till att vi blir fler Luleåbor. Kommunen växte med 700 nya invånare, säger kommunstyrelsens ordförande Niklas Nordström.

En växande befolkning betyder mer skatteintäkter, men också ökade kostnader för skola och omsorg. Årets resultat är positiv, också tack vare att nämnderna levererade ett samlat överskott på 71 miljoner kronor. Bara socialförvaltningen visade underskott på sex miljoner kronor, vilket motsvarar 0,4 procent av deras budget. Luleå kommun fortsätter att konsolidera sina finanser och löser lån på 50 miljoner kronor. 418 miljoner avsätts till resultatutjämningsreserven.

Kommunen uppnår tre av fullmäktiges fem mål för god ekonomisk hushållning:

  • Inga skattehöjningar
  • Årets resultatandel av skatteintäkter och statsbidrag uppgår till elva procent (mål två procent)
  • oförändrad soliditet (ökar med fyra procent)

Kommunen missar målen:

  • om en balanserad budget och flerårsplan
  • nettoinvesteringars andel av skatteintäkter och statsbidrag uppgår till 17 procent (mål tio procent)

Fem fakta ur årsredovisningen:

  • Detaljplaner med sammanlagt 2 850 bostäder har vunnit laga kraft, de flesta på Kronan.
  • Luleå Lokaltrafik har en helt fossilfri busspark, efter att diesel ersattes med förnyelsebar HVO. 15 nya bussar i drift.
  • Biogasanläggningen Uddebo nådde produktionsrekord. Nästan en halv miljon kubikmeter miljövänlig fordonsgas framställdes av avloppsslam. Kommunen har minskat sin användning av diesel med drygt 440 000 liter som ersatts med biogas.
  • Handläggningstiden för bygglov har förkortats med 21 procent till tre veckor. Många sökte bygglov via den nya e-tjänsten på webben.
  • Dryga 90 tomter för byggande i byarna har beviljats via förhandsbesked.

Bland andra ärenden:

Återbruka mera

Kommunen ska möjliggöra för nya samarbeten så att mer avfall återbrukas. För detta syfte föreslås att en återbruksplan tas fram. Enligt förslag får Lumire uppdraget att utarbeta återbruksplanen tillsammans med Luleå kommun. Enligt kommunens avfallsplan 2017-2020 ska i enighet med EU:s avfallsdirektiv allt avfall sorteras och behandlas i ordningen: Återanvändning, materialåtervinning, energiutvinning och slutligen deponering. Återbruksplanen blir en del av avfallsplanen.

Kontaktperson:

Niklas Nordström, kommunstyrelsens ordförande, 070 497 36 62

Jan Öström, ekonomichef, 0920 45 31 23 (för frågor gällande bokslut)