Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Unikt samverkansprojekt mellan förskolan i Luleå och Kommunhälsan – det första i sitt slag i landet

Förskolan och Kommunhälsan presenterar idag ett unikt projekt, inte bara för Norrbotten utan för hela landet. Projektet syftar till
att säkerställa hälsofrämjande arbetsmiljöer, kompetensförsörjning, kontinuitet och kvalitet i verksamheterna.

Med utgångspunkt i tidigare forskning om äldre i arbetslivet och vad som gör att människor mår bra på arbetsplatsen, har förskolan inom ramen för Skolpaketet, beslutat att i samverkan med Kommunhälsan genomföra en unik satsning för de som är 55 år och äldre.

– Det här är ett spännande projekt, som vi dragit igång tillsammans med Kommunhälsan. Vi vill uppmuntra våra äldre medarbetare att stanna kvar i arbete så att vi kan ta tillvara den samlade erfarenhet och kunskap som finns ute i verksamheten, förklarar Annica Backman, verksamhetschef för förskolan.

Projektet består av två delar, dels en hälsoundersökning och dels en utbildning. Hälsoundersökningen ska erbjudas till all pedagogisk personal i förskolan, 55 år och äldre. Företagssköterska och fysioterapeut utför hälsoundersökningen, som omfattar hälsoparametrarna levnadsvanor, sinnesstämning, aktuell fysisk förmåga och balansförmåga.  
Se Hälsoundersökning och Utbildning

Undersökningen innefattar screening av åldersmedveten arbetsförmåga och utgår
från riskerna i arbetet inom förskolan. Kommunhälsan omfattas av tystnadsplikt
och undersökningen garanterar 100 % sekretess på individnivå.

Johan Strömbäck, enhetchef, Kommunhälsan:

– Hälsoundersökningen, som är forsknings- och evidensbaserad, syftar till att se medarbetarnas åldersstruktur som en resurs. Ett perspektiv som gagnar både medarbetaren och arbetsgivaren bland annat genom att möjligheten att påverka välbefinnandet i olika skeden av karriären förbättras.

Utbildningsdelen riktar sig till medarbetare, chefer inom förskolan och politiker. Syftet är att öka kunskapen och förutsättningarna för systematiskt åldersmedvetet arbetsmiljöarbete. Utbildningenär fördelad på tre delmoment á två timmar och innefattar:

  • Fysiska förändringar vid normalt åldrande, normer och värderingar.
  • Kognition vid normalt åldrande, normer och värderingar.
  • Praktiska övningar för att stärka hälsan, yoga, mindfulness, medveten närvaro, compassion therapy.

– Åldrande sker hela tiden och påverkar våra förutsättningar att arbeta. Det sker åldrande och påverkanseffekter i vår kropp mellan alla åldrar, mellan 35 och 45 lika väl som mellan 55 och 65 års ålder, förklarar Annica Backman. Det behöver vi medvetandegöra varandra om. Det är inget konstigt med det, men det kan skapa stress om vi inte varseblir det.

Carina Sammeli, ordförande i barn- och utbildningsnämnden:

– Satsningen på skolpaketet är en stor och spännande investering i våra lärare. Särskilt prioriterat har varit att vår äldre personal ska kunna och vilja jobba kvar längre.”

Pressunderlag

Kontaktpersoner
Annica Backman, verksamhetschef Förskolan i Luleå, 0920 – 45 36 28
Ewa-May Hedenström, projektledare, 0920 – 45 56 22
Johan Strömbäck, enhetschef Kommunhälsan i Luleå, 0920 – 45 40 61