Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Spelindustri, Luleå Science Park, planuppdrag

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på sitt kommande sammanträde den 26 februari, bland annat gemensamma satsningar på spelindustrin och Luleå Science Park.

Gemensam satsning på spelindustrin

För att etablera fler företag inom spelbranschen i norra Sverige ska arbetsutskottet besluta att kommunen satsar 2,1 miljoner kronor under 2018-2020 till projektet G&I – Games and Innovation in Umeå och Luleå. Spelindustrin är en viktigt kreativ näring med hög tillväxt, i Sverige växer spelindustrin i genomsnitt med 30 procent årligen.

– Ensam är inte stark, vi måste samarbeta för att vara framgångsrika. Därför gör vi nu ett krafttag tillsammans med Umeå kommun för att etablera nya innovativa spelföretag i norr, förklarar Niklas Nordström, kommunstyrelsens ordförande.

Genom samverkan och interaktion i tre delområden ska projektet utveckla nya tjänster och produkter, testa spelidéer samt jobba med inkluderande innovationer. Ett av projektets delmål är fem ny etablerade spelföretag i Luleå och fem nya i Umeå. Kommunstyrelsens arbetsutskott i Umeå har nyligen beslutat att satsa sammanlagt tre miljoner kronor i projektet.

Nytt bolag för Luleå Science Park

Med en ny plattform, nya delägare och ökat ägartillskott ska Luleå Science Park utvecklas till att attrahera fler kunskapsintensiva företag, utökad service och fler arbetstillfällen till Luleå. Ett nytt bolag föreslås att bildas där förutom Luleå kommun, Luleå Näringsliv, LTU Holding och Aurorum Teknikbyn även Akademiska hus ska bli delägare, förutsatt att beslutet fattas på deras kommande styrelsemöte.

Kommunfullmäktige föreslås anta den nya bolagsordningen, aktieägar- och driftsavtal för Luleå Science Park samt att Luleå kommun förvärvar aktier och avsätter medel för ökade driftkostnader (150 000 kronor för 2018). Det årliga driftbidraget till Luleå Science Park ska höjas med 200 000 kronor till 1,5 miljoner kronor från och med nästa år.

 

Planuppdrag får Luleå att växa

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram och anta en ny detaljplan för Kronanvägen. Den binder ihop befintliga bostadsområden inom västra och östra Kronan samt förkortar sträckan mellan Hertsön och Porsön. Fokus ligger på att kollektivtrafiken har god framkomlighet.

Detaljplanen för Kallkällan 9 och 11 i Bergviken föreslås ändras för att bygga 60 lägenheter i två punkthus. Rikshem avser att förtäta området med tre byggnader, ett nytt centrum med affärer, restaurang och parkeringsplatser.

En förfrågan om en ändring i detaljplan för att kunna bygga ett höghus i Norra hamn föreslås inte beviljas av olika skäl, bland annat för att det saknas ytor till stadens offentliga rum, att byggnaden Frimurarlogen är byggnadsminne samt att man avvaktar utvecklingsplan för centrum.

Bland övriga ärenden:

Teknikens hus föreslås beviljas 250 000 kronor för att ta fram försäljningsmaterial som riktas till framtida investerare och samarbetspartners. Tekniken hus planeras att flytta till centrum. Luleå kommun beviljar bidraget under förutsättning att Teknikens hus samråder med kommunen eftersom flera frågor som rör den tänkta placeringen på Södra Hamnplan behöver redas ut.

Kontaktperson:

Niklas Nordström (S), kommunstyrelsens ordförande, 070 497 36 62