Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Angående granskning av behörigheter och loggkontroller

Luleå kommuns revisorer riktar kritik avseende socialförvaltningens åtgärdsarbetet kring behörigheter och loggkontroller i det datoriserade verksamhetsstödet.

Även om socialförvaltningen sedan 2015 har bedrivit ett omfattande åtgärdsarbete kan det konstaterats att det fortfarande finns ytterligare områden att förbättra och socialnämnden tar kritiken på allvar.

Socialnämnden har sedan tidigare planerat att fatta beslut kring flera av de punkter som revisorerna riktar kritik mot. Socialnämnden sammanträder 23 februari och ska då fullfölja det pågående riskanalysarbetet kopplat till internkontroll där informationssäkerhet är ett väsentligt område.

Följande punkter ska beslutas på socialnämnden den 23 februari:

  • riktlinjer för informationssäkerhet inklusive ansvarsfördelning
  • fastställande av internkontrollplan
  • konsultstöd för kvalitetssäkring av modellen för behörighetsstyrning

När den första revisionsrapporten riktade kritik mot hanteringen 2015 avsatte socialnämnden resurser för att åtgärda problemen.

Förvaltningen konstaterar att revisorerna anser att ytterligare åtgärder skulle ha utförts. Därför kommer nämnden att avsätta ytterligare resurser för att förvaltningen ska ha en fullgod hantering av behörigheter och loggkontroller.

Samtidigt konstaterar socialförvaltningen att Luleå kommun inte har lidit någon skada med anledning av de brister som revisorerna nu konstaterar.

Se KPMG:s revisionsrapport

Kontakt
Fredrik Hansson, ordförande Socialnämnden 072-451 11 76
Gabriella Sjöström, Socialchef Socialförvaltningen, 0920-45 43 60