Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Råneå tänkbart som förvar åt Migrationsverket

Migrationsverket har frågat Luleå kommun om kommunen har möjlighet att bygga en anläggning för personer med ett utvisnings- eller avvisningsbeslut. Kommunen har snabbutrett frågan och föreslår en tomt i Råneå som tänkbar för en sådan anläggning.

Det nordligaste förvaret för personer med ett utvisnings- eller avvisningsbeslut finns idag i Gävle. Migrationsverkets vill utöka med ett förvar även i de norra delarna av Norrland med plats för cirka 40 personer. Förvaret kan få 60 till 80 anställda. De övriga kommunerna som – utöver Luleå – fått förfrågan är Umeå och Östersund.

Från politiskt håll har man ställt sig positiva till att utreda uppförandet av en sådan anläggning. Senast den 30 januari har Migrationsverket bett att få svar via Sweco som fått uppdraget. Kommunen har därför snabbutrett frågan.

Följande krav har legat till grund för det förslag som nu skickats in. Dels ska anläggningen ligga max 45 minuter från flygplats, det ska finnas goda kommunikationer till och från platsen, vatten- och avloppskapacitet ska finnas, närhet till övrig samhällsservice samt sjuk- och tandvård behövs samt tillgång till lämplig mark som klarar gräns för störningar, till exempel bullerkrav och ingen närhet till närliggande bebyggelse bör finnas.

Utifrån dessa krav och med koppling till den nyligen antagna utvecklingsplanen för Råneå, har kommunen landat i ett förslag som innebär att en sådan anläggning skulle kunna byggas i anslutning till den södra infarten till Råneå, på en idag obebyggd skogstomt som kommunen äger.

Nästa steg i processen blir att se om Migrationsverket väljer att gå vidare med Luleås förslag. Under tiden kommer kommunen att kontakta Migrationsverkets befintliga förvarsanläggningar för att hämta hem erfarenheter och synpunkter därifrån, om Råneå blir aktuellt. Därefter startar i så fall planprocessen med samråd med berörda. Totalt bedömer Luleå kommun att det tar mellan två till tre år innan förvaret kan tas i anspråk, om Migrationsverket väljer Råneå.

Kartbilder på föreslagen tomt i Råneå:
Råneå 84:1öppnas i nytt fönster
Översiktskartaöppnas i nytt fönster

Ytterligare frågor besvaras av kommundirektör Mikael Lekfalk, 070-650 54 10. Frågor om planprocessen besvaras av Robert Eriksson, avdelningschef stadsbyggnadsförvaltningen, 070-380 52 04.