Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Utvecklingsplan, internbank, sporthall

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på sitt nästa sammanträde den 29 januari 16 ärenden. Bland annat följande:

Utvecklingsplan Råneå

Planen för hur Råneå ska utvecklas långsiktigt är klar och ska upp i kommunfullmäktige för beslut. Utvecklingsplanen är en fördjupning av kommunens översiktsplan och har tagits fram i bred dialog med medborgare, kommunala verksamheter och andra aktörer. Planen innehåller konkreta förslag för hur Råneå kan utvecklas i ett 20 årsperspektiv för att öka befolkningen och ge plats för bostäder och arbete. Bland annat föreslås nya områden för bebyggelse i Råneå.

–Utvecklingsplanen är ett viktigt verktyg på väg mot ett attraktivt, växande och hållbart Luleå. Vi vill säkerställa att vi gör rätt saker i rätt tid. När kommunfullmäktige har fattat beslut gäller det att implementera åtgärderna i nämndernas verksamhetsplanering, säger Niklas Nordström, kommunstyrelsens ordförande.

Råneås utvecklingsplan är den första som är klar för beslut. Andra områden som kommunen tar fram utvecklingsplaner för är centrum, skärgården, Hertsön/Lerbäcken och Porsön.

Samordna finanserna effektivare

Ekonomikontoret föreslår att kommunen inför en centralbank som ansvarar för hela kommunkoncernens kapitalförsörjning. Internbanken ska representera kommunkoncernen mot den externa marknaden i finansiella affärer för att säkerställa att kommunen och dess bolag har långsiktig tillgång till finansiering med låg risk till marknadsmässiga villkor. Ett finansråd ska följa internbankens arbete och skapa transparens i finansverksamheten.

Kommunens finansiella policy och regler ska också ändras för att omfatta den nya centralbanken. Luleå kommuns policy är att kommunkoncernen ska ha god betalningsberedskap, sträva efter låga räntekostnader och låg risk i arbetet samt samordna penningflöden och minimera kommunkoncernens externa inlåning.

Sporthallen på Porsön

Luleå kommun föreslås köpa tillbaka sporthallen på Porsön av Akademiska Hus. Ärendet ska upp i kommunfullmäktige som även ska besluta att tillskjuta kommunstyrelsen sex miljoner kronor för förvärvet. Kommunen sålde sporthallen 2004 till Akademiska Hus som använde hallen till både utbildning och studentidrott. Universitetsutbildningen är nedlagd och inom kommunen finns stor efterfrågan på tider i sporthallar.

Utbetalning partistöd

Kommunfullmäktige föreslås besluta att partistödet om totalt 4,5 miljoner kronor betalas ut för 2018. Kommunerna kan ge partierna ekonomiskt bidrag för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Inom Luleå kommun får ett parti ett grundstöd som uppgår till två prisbaslopp (91 000 kronor) samt ett mandatstöd med 54 600 kronor per mandat. Utbetalningen är kopplat till att partierna redovisar hur de använder stödet.

Under 2017 har samtliga partier i fullmäktige erhållit stöd, med ett undantag där ett parti inte lämnade in alla underlag.

Bland övriga ärenden:

  • 200 000 kronor föreslås till vandringsleden Solanderleden som omfattar 220 km från Luleå Airport till Jävre. Summan avses för en sträcka på tolv kilometer vid flygplatsen.

 Kontaktperson:

Niklas Nordström (S), kommunstyrelsens ordförande 070 497 36 62