Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Råneå får vatten från Gäddvik, nya gatunamn Dalbo och nya namn på lekplatser

Vid Stadsbyggnadsnämnden sammanträde 24 januari behandlades totalt 27 punkter på dagordningen. Bland annat beslut om ny vattenförsörjning till Råneå och nya namn på gator och lekplatser.

Vattnet till Råneå tas från Gäddviks vattenverk

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att framtida vattenförsörjning till Råneå tätort ska säkerställas genom överföringsledningar från Gäddviks vattenverk.

Av tre presenterade alternativen bedöms detta ge den högsta vattenkvaliteten och bästa leveranssäkerheten då alternativet innefattar en högreservoar på Rånekölen samt dubbla ledningar mellan Persön och Råneå.

Det är ett omfattande projekt som beräknas ta mellan 5-10 år att genomföra. Under projekttiden måste Råneås dricksvatten säkerställas genom att ett kompletterande reningssteg installeras i befintligt vattenverk.

Lösningen innebär störst investering men har den lägsta driftkostnaden då Råneå vattenverk kan tas ur bruk.

 

Nya gatunamn Dalbo och nya namn på Luleå kommuns lekplatser

Det planerade nya bostadsområdet Dalbo har fått namn på sina gator. Temat för Dalbo har varit lövskog och gatorna har fått namn som till exempel Lövskogsgatan, Vårfrylegatan, Hönsbärsgatan.

Alla lekplatser inom kommunen har också fått nya namn. Några av lekplatserna föreslås få namnet av den park de ligger i, medan andra föreslås få namnet efter den gata de är placerande intill. Lekplatser är värdefulla platser som många människor besöker och bör därför ur lokaliserande synpunkt ha ett namn. Namnen underlättar även vid utryckningslarm och i arbetet inom kommunens förvaltningar.

 

Övrigt

I övrigt behandlades bland annat tre medborgarförslag, tre antaganden av detaljplaner – Bergviken, Porsön, Gammelstad, årsuppföljning 2017 och Verksamhetsplan 2018 som kompletteras.

Kontakt:

Anja Johansson, ordförande Stadsbyggnadsnämnden
072-229 85 99