Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Skolinspektionens granskning av Luleå kommun

Luleå kommun har nu från Skolinspektionen fått en sammanfattning av tillsynen som genomförts ute i skolenheterna under hösten 2017. Inspektionen omfattar förskola, fritidshem, grundsärskola, grundskola, gymnasiesärskola och gymnasieskola.

Vid den granskning som gjorts i förskolan och gymnasiesärskolan meddelar Skolinspektionen i sitt huvudmannabeslut att dessa, inom samtliga granskade områden, uppfyller författningarnas krav.

–För kommunen som huvudman, och mig som skolchef, är det är mycket glädjande att notera att Skolinspektionen vid sina besök i höst inte funnit några brister vid granskningen av förskolan och gymnasiesärskolan, säger skolchef Maarit Enbuske. Det är av stor vikt att vi får återrapportering av hur skolan i Luleå klarar uppdraget och lever upp till författningens krav.

Gymnasieskolan, grundskolan, gymnasiesärskolan och fritidshemsverksamheten har också granskats. Där har Skolinspektionen konstaterat att det finns behov av förbättringsåtgärder inom ett par områden. Skolinspektionen kan dock konstatera att Luleå kommun uppfyller författningarnas krav inom förutsättningar för utbildningen vid samtliga skolenheter.

När det gäller gymnasieskolan och grundskolan konstaterar Skolinspektionen att Luleå kommun inte uppfyller författningskraven avseende huvudmannens ansvar att erbjuda studiehandledning på modersmål till elever som behöver det.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Carina Sammeli om Skolinspektionens granskning:

–Jag är stolt över att förskolan och gymnasiesärskolan var utan anmärkningar. Vi är medvetna om problemen med möjligheter till studiehandledning på modersmål i grundskolan och gymnasieskolan och det finns nu med i styrkorten som en prioriterad aktivitet under 2018.

Vidare har Skolinspektionen konstaterat att huvudmannen måste säkerställa att grundsärskolans kunskapsresultat och måluppfyllelse följs upp och analyseras. Kvalitetsarbetet ska säkerställa att den pedagogiska verksamheten motsvarar de nationella målen för utbildningen.

När det gäller fritidshemmen ska kommunen som huvudman se till att samtliga fritidshem bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete som också dokumenteras. Detta ska utgöra underlaget för att kunna bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivå.

Kontakt
Skolchef Maarit Enbuske, 0920 - 45 31 21

Besluten i sin helhet:
Huvudmannabeslut förskolan
Huvudmannabeslut grundskolan
Huvudmannabeslut fritidshem
Huvudmannabeslut grundsärskolan
Huvudmannabeslut gymnasieskolan
Huvudmannabeslut gymnasiesärskolan