Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Detaljplaner, samverkansavtal, utvecklingsplan

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade på sitt sammanträde 14 ärenden, däribland två detaljplaner som möjliggör för Luleås fortsatta tillväxt och samarbete för ett resecentrum.

Arbetsplatser och bostäder

Kommunfullmäktige föreslås anta detaljplanen för del av Porsön där Porsödalens industriområde kan utökas under förutsättningen att genomförandeavtal undertecknas. Syftet med planen är att här etablera brandstation och SOS Alarm samt eventuellt återvinningscentral och återvinningsmarknad. Ett genomförande av detaljplanen möjliggör för fortsatt utbyggnad av Kronandalen samt utveckling av nuvarande brandstationstomter i centrum och Gammelstad.

För att kunna bygga mer än 100 bostäder i Björsbyn ska kommunfullmäktige besluta om detaljplanen för Dalbo. Syftet är att planlägga för bostäder samt tomter för verksamheter i området öster om Bensbyvägen och norr om Revelsuddsvägen. Totalt kommer ca 120–130 bostäder att byggas fördelat på i huvudsak småhus på friliggande tomter men även rad-, kedje-, eller parhus samt lägenheter.

Samarbete för att utveckla stationsområdet

Kommunstyrelsen arbetsutskott ställde sig bakom en avsiktsförklaring med Jernhusen om ett resecentrum i Luleå. I avsiktsförklaringen Luleå bangård och resecentrum dokumenteras den gemensamma ambitionen att skapa ett attraktivt resecentrum samt en stadsutveckling med bostäder och arbetsplatser i östra delarna av Luleå centrum.

Stadsbyggnadsnämnden ska få i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplaneprogram för Östra stranden och resecentrum. Syftet med planprogrammet är att genom dialog och samverkan skapa förutsättningar för att Östra stranden omvandlas från järnvägsområde till ett område med resecentrum, bostäder, handel och kontor.

Samverkan för attraktiv arbetsmarknad

Kommunerna Luleå, Piteå, Boden, Kalix och Älvsbyn ska samverka för att Luleåregionen ska bli Sveriges mest attraktiva lokala arbetsmarknadsregion. Kommunerna undertecknar en avsiktsförklaring som dokumenterar deras vilja att samverka för en ökad inflyttning och att de avsätter 100 0000 kronor var för det arbetet. Luleåregionen är en tillväxtregion med 170 000 invånare där 14 000 människor pendlar mellan kommunerna varje dag.

Översyn av nämnder

Kommunfullmäktige föreslås besluta om förändringar i nämndstruktur och nämndstorlek där frågan om arvoden har brutits ur. Kommunstyrelsen ska få i uppdrag att i nära dialog med berörda nämnder ta fram förslag till reglementen. Kommunfullmäktige beslutade den 18 december 2017 att återremittera ärendet för att besluta om samtliga arvoden och partistöd vid samma tillfälle. I övrigt är förslag till beslutlänk till annan webbplats att bland annat kultur- och fritidsförvaltning samt nämnder slås ihop och miljö- och byggförvaltningen införlivas i stadsbyggnadsförvaltningen.

Utveckling skärgården

En utvecklingsplan för Luleås skärgård kommer att tas fram. Planen beskriver hur skärgården utvecklas långsiktigt och omfattar de fem delområdena kommunikationer, boenden, näringsliv, natur och kultur samt friluftsliv. Bland annat ska behovet av hamnar och bryggor ses över samt konsekvenser av en bil-bro till Sandön redovisas.

Bland övriga ärenden:

  • Luleå föreslås lämna in en intresseanmälan för att tillsammans med Boden vara värdkommun för SM-veckan 2021.

Kontaktperson:

Niklas Nordström (S), kommunstyrelsens ordförande, 070- 497 36 62