Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ärenden till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 18 januari

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kommer vid sitt sammanträde den 18 januari att bland annat behandla följande ärenden:

Central antagning för skolplaceringar inom grundskolan

Från och med höstterminen 2018 är förskoleklass obligatorisk. En förstudie har
gjorts avseende central antagning. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår
att barn- och utbildningsnämnden beslutar att införa central antagning till de kommunala skolorna med möjlighet även för friskolorna att delta.

Förändringen innebär att vårdnadshavare har samma möjligheter som tidigare att välja skola, men att ansvaret för placering ligger centralt hos huvudmannen. I dag ansöker
vårdnadshavare till förskoleklass via en e-tjänst på kommunens webbplats och
rektorerna ansvarar för att placera eleverna vid de olika skolenheterna.

Remissvar gällande SOU 2017:88 Nästa steg? Del 2- Förslag för en stärkt minoritetspolitik

Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit del av och lämnat förslag på remissvar
angående en stärkt minoritetspolitik, för den del som handlar om möjligheterna
för Sverige att utöka sina åtaganden som rör förskola, grund- och gymnasieskola.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner remissvaret med de synpunkter som särskilt lyfts, avseende
möjligheterna att utöka åtaganden som rör förskola, grund- och gymnasieskola samt att förslaget lämnas vidare till kommunstyrelsen för beslut.

Jämförelsetjänst för kommunala och fristående förskolor, grundskolor och gymnasieskolor

Barn- och utbildningsförvaltningen informerar om det pågående arbetet med att ta fram en utvecklad jämförelsetjänst avseende för-, grund-, och gymnasieskola i
kommunen. Resultatet är en fungerande jämförelsetjänst som omfattar alla Luleå
kommuns förskolor, skolor och gymnasieskolor. Tjänsten riktar sig till alla medborgare, men huvudintressenter är vårdnadshavare, elever/barn, lärare/personal och andra aktörer med intresse för förskola och skola.

Handlingar BUNAU 2018-01-18länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt
Maarit Enbuske, skolchef, 0920 – 45 31 21

Viktoria Björklund, chef för Flerspråkscentrum, 0920 – 45 56 71
(angående punkten Remissvar gällande SOU 2017:88 Nästa steg? Del 2- Förslag för en stärkt minoritetspolitik)